Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 15/2015
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2016. 3
4. Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v znení VZN PSK č. 44/2014. 4
5. Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa ruší Školský internát, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov. 4
6. Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012 a VZN PSK č. 36/2013. 6
7. Úprava rozpočtu č. 7/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015. 4
8.A Návrh rozpočtu PSK na roky 2016 – 2018. 5
8.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2016 - 2018. 2
9. Rozdelenie zisku spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., za rok 2014. 3
10. Návrh Stratégie PSK pre mládež na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025. 3
11. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2016. 3
12. Informatívna správa o príprave Regionálnej integrovanej územnej stratégie Prešovského kraja na roky 2014 – 2020. 7
13. Informácia o projekte FIRE3 (Financovanie inovácií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti)predkladanom v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE. 3
14.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
14.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
14.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
15.A Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
15.B Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
16. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK. 3
17.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
17.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
17.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
17.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
17.E Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
18.A Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
18.B Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
19.A Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 253/2015 zo dňa 27. 10. 2015 2
19.B Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 44/2014 zo dňa 22. 4. 2014 2
20. Návrh na dofinancovanie výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum Humenné“. 2
Nájdených 38 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2 [>>]
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť