Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 27/2013
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
13. Rôzne. 0
14. Interpelácie poslancov. 0
15. Záver. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 2
5.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2014 - 2016. 2
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2014. 3
8. Návrh na udelenie Cien PSK. 3
9. Návrh na obstaranie územnoplánovacích dokumentácií PSK. 3
10. Návrh na spolufinancovanie technickej pomoci ELENA určenej na prípravu investičného programu „Trvalo udržateľná energia v Prešovskom kraji“. 3
11. Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2013/2014. 3
12.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
12.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
12.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
12.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2013. 4
6. Návrh VZN PSK č. ../2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011 zo dňa 22. 2. 2011, VZN PSK č. 26/2011 zo dňa 6. 12. 2011 a VZN PSK č. 29/2012 zo dňa 11. 12. 2012. 4
7. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2013 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2013. 4
5.A Návrh rozpočtu PSK na roky 2014 - 2016. 5
Nájdených 19 záznamov.
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť