Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 26/2013
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Návrh počtu volebných obvodov, počtu poslancov v nich volených a lokalizácie sídel obvodných komisií pre voľby do orgánov PSK v roku 2013. 2
3. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 2
4. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2013. 6
5. Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2012 a I. polrok 2013. 3
6. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2013 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2013. 4
7. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení mimoriadna výzva). 3
8. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2013. 5
9. A/ Protest prokurátora č. Kd 95/13-6 zo dňa 14. 6. 2013. B/ Návrh na zrušenie VZN PSK č. 1/2002 o používaní a ochrane symbolov PSK v znení Dodatku č. 1/2002. C/ Návrh VZN PSK č. ../2013 o symboloch PSK a ich používaní. 6
10. Schválenie podania návrhu na zastavenie exekúcie. 2
11. Návrh VZN PSK č. ../2013, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti PSK pre prijímacie konanie v školskom roku 2014/2015. 7
12. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR. 3
13. Informatívna správa o činnosti odboru SO/RO pre ROP za rok 2012. 3
14. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier. 3
15. Informatívna správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska, schválenie členského príspevku PSK na rok 2013. 4
16. Návrh na zmenu právnej formy hospodárenia Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu. 3
17. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Rekonštrukcia a modernizácia DSS“ kód ITMS: 22120120035)ROP, Prioritná os 2 – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, kód výzvy: ROP – 2.1a-2009/01 2
18. Zriadenie záložného práva na nehnuteľnom majetku PSK. 2
19. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
20.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
20.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
20.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
20.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
21.A Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
21.B Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
22. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 492/2013 zo dňa 9. 4. 2013. 2
23. Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. 2
24.A Rôzne: Termín a program 27. zasadnutia Zastupiteľstva PSK 3
24.B Rôzne: Informácia o návrhu projektu v rámci európskeho programu Mládež v akcii - 4.6 Partnerstvo. 4
25. Interpelácie poslancov. 0
Nájdených 31 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2 [>>]
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť