Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 25/2013
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2013. 3
4. Dodatok č. 10 k Zmluve o službách vo verejnom záujme na roky 2009 – 2018 uzavretej dňa 26. 3. 2009. 8
5. Akčný plán k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na roky 2013 – 2014. 4
6. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2012. 3
7. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania na území PSK na obdobie 2013 – 2015. 2
8. Návrh VZN PSK č. ../2013, ktorým sa ruší Školský internát, Komenského 3, Humenné ako súčasť SPŠ chemickej a potravinárskej, Komenského 1, Humenné, ruší Školská jedáleň, Komenského 3, Humenné ako súčasť SPŠ chemickej a potravinárskej, Komenského 1, Humenné, zriaďuje Školský internát, Komenského 3, Humenné ako súčasť Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné a zriaďuje Školská jedáleň, Komenského 3, Humenné ako súčasť Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné. 3
9. Návrh VZN PSK č. ../2013, ktorým sa ruší Školské hospodárstvo, Cemjata 3, Prešov ako samostatný právny subjekt a zriaďuje Školské hospodárstvo, Cemjata 3, Prešov ako organizačná zložka Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov. 3
10. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie. 3
11. Vyhodnotenie zimnej údržby ciest v zimnom období 2012/2013. 3
12. Program cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013; Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Gorlice – Jaslo – Bardejov – nadlimitné výdavky. 5
13. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Rekonštrukcia a modernizácia DSS“, (DSS Giraltovce), kód ITMS: 22120120038, ROP, Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. 4
14. Návrh na spolufinancovanie a predfinancovanie projektu Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistiky (Dziedzictwo archeologiczne regionów szansą na rozvój turystyki), č. projektu WTSL.02.01.00-18-250/10. 4
15. Zmena účelového určenia majetku. 2
16.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
16.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
17. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
18.A Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 441/2012 zo dňa 11. 12. 2012. 2
18.B Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSk č. 467/2013 zo dňa 12. 2. 2013. 2
19.A Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
19.B Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
20. Nakladanie akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom PSK. 2
21. Zmena právnej formy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 2
22. Návrh na menovanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb vo Svidníku. 4
23. Rôzne: Poskytnutie dotácií z vlastných príjmov PSK. 2
24. Interpelácie poslancov. 0
25. Záver. 0
Nájdených 28 záznamov.
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť