Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 22/2013
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2012. 4
4. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2013 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2013. 4
5. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 3
6. Informatívna správa o predbežnom vyčíslení zostatku finančných prostriedkov za rok 2012. 3
7. Rozdelenie finančného príspevku na rok 2013 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010. 4
8. Správa o plnení úloh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb na území PSK za rok 2012. 4
9. Regionálny operačný program, Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - schválenie projektových žiadostí, výzva ROP-5.1-2012/01. 14
10. Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov a oprávnenosti čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi krajmi v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave v PSK. 3
11. Protokol o výsledku kontroly realizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 –2013. 4
12. Správa o implementácii Prioritnej osi III Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. 5
13. Návrh VZN PSK č. ../2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole. 3
14. Analýza stavu školstva v PSK. 5
15. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR. 3
16. Informatívna správa o vyslovení nesúladu VZN PSK so zákonom. 6
17. Určenie spôsobu hlasovania zástupcu PSK v orgánoch akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s. 6
18. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 97/2010 zo dňa 24. 8. 2010 – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
19. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK. 3
21. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
22. Rôzne: Petícia "Za záchranu vodného diela Domaša". 0
23. Interpelácie poslancov. 0
24. Záver. 0
Nájdených 24 záznamov.
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť