Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 21/2012
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2013. 3
4. Informatívna správa o vyúčtovaní zálohových platieb za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za obdobie I. – IX. 2012. 7
5. Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2012 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2012. 4
6.A Návrh rozpočtu PSK na roky 2013 – 2015. 5
6.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2013 – 2015. 2
7. Návrh VZN PSK č. ../2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011 zo dňa 22. 2. 2011 a VZN PSK č. 26/2011 zo dňa 6. 12. 2011. 5
8. Návrh VZN PSK č. ../2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 4
9. Plán a program zasadnutí Zastupiteľstva PSK na obdobie I. - VIII. 2013. 3
10. Návrh na založenie neziskovej organizácie PRO COMITATU. 5
11. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR. 3
12. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 215/2011 zo dňa 23. 8. 2011. 2
13.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku - ul. Kuzmányho, Prešov, predaj - prípad hodný osobitného zreteľa 3
13.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku - ul. Kuzmányho, Prešov - kúpa. 3
13.C Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 2
14.A Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
14.B Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK zo dňa 19. 6. 2012 k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže. 8
15.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
15.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
15.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
15.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
15.E Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
16. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 301/2012 zo dňa 14. 2. 2012 k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
17. Schválenie združenej investície PSK s Mestom Prešov – vodárenská veža. 2
18.A Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
18.B Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
18.C Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
19.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku – prevod úsekov pozemnej komunikácie I/74 v k. ú. Humenné, predaj - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
19.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku – prevod úsekov pozemnej komunikácie I/74 v k. ú. Humenné -kúpa. 3
Nájdených 37 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2 [>>]
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť