Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 18/2012
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Návrh náhradníka na uprázdnený mandát poslanca. 2
3. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2012. 3
5. Zrušenie NEFO fondu PSK, n. f., Prešov 2
6. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2012 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2012. 4
7. Hospodárenie miest, obcí a VÚC. 3
8. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení Výzva Zastupiteľstva PSK č. 1/2012). 0
9. Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s majetkom, majetkovým právami,finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych krajoch. 3
10. Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly hospodárnosti s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy,organizácií a občanov v Divadle Jonáša Záborského. 3
11. Návrh VZN PSK č. ../2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 5
12. Finančné zabezpečenie zálohových platieb Programu cezhraničnej spolupráce PL – SR 2007 – 2013. 5
13. Aktualizácia návrhu projektových žiadostí predkladaných v rámci Regionálneho operačného programu, Opatrenie 4.1d)neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty. 18
14. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier. 3
15. Informatívna správa o vyúčtovaní zálohových platieb za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2011. 8
16. Schválenie člena správnej rady za PSK v záujmovom združení právnických osôb „Energetický klaster Prešovského kraja". 2
17. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR. 3
18. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Energetická hospodárnosť, rozširovanie, rekonštrukcia a modernizácia stavieb na SOŠ, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa“ (kód ITMS: 22110121428) ROP, Prioritná os 1 - Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, Kód výzvy: ROP – 1.1-2009/01. 2
19.A Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
19.B Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
19.C Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
19.D Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK. 3
21.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
21.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
21.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
21.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
21.E Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
22.A Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
22.B Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
Nájdených 37 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2 [>>]
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť