Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 17/2012
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2011. 3
4.A Záverečný účet PSK za rok 2011. 5
4.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2011. 2
5. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2012 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2012. 4
6. Návrh VZN PSK č. ../2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole. 4
7. Návrh Akčného plánu k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na rok 2012. 3
8. Informatívna správa o projekte Inovačné partnerské centrum. 3
9. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR. 3
10.A Nakladanie akciovej spoločnosti Spoločné zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom PSK (súhlas s prevodom Polikliniky v Nemocnici A. Leňa Humenné, n. o.). 3
10.B Nakladanie akciovej spoločnosti Spoločné zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom PSK (súhlas s prevodom nehnuteľností Nemocnice A. Leňa Humenné, n. o.). 3
11.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
11.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
11.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
11.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
11.E Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
12.A Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
12.B Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
12.C Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
13. Návrh na zrušenie predkupného práva pre PSK. 3
14.A Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 200/2011 zo dňa 21. 6. 2011. 3
14.B Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 260/2011 zo dňa 6. 12. 2011. 2
15. Vstup PSK do záujmového združenia právnických osôb s názvom „Energetický klaster Prešovského kraja“. 4
16. Operačný program Informatizácia spoločnosti, Opatrenie 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií – schválenie projektovej žiadosti. 3
17.A Rôzne: Plnenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 295/2012 zo dňa 14. 2. 2012. 2
17.B Rôzne: Plnenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 294/2012 zo dňa 14. 2. 2012. 2
17.C Rôzne: Vzdanie sa členstva v Správnej rade Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o. 3
17.D Rôzne: Návrh odmeny hlavnému kontrolórovi PSK. (Návrh uznesenia predložil Ing. Kubík,poslanec PSK.) 0
18. Interpelácie poslancov. 0
Nájdených 31 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2 [>>]
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť