Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 16/2012
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2011. 5
4. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2012 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2012. 4
5. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 3
6. Regionálny operačný program, Opatrenie 4.1d neinvestičné projekty (rozvojové dokumenty regiónov) – schválenie projektových žiadostí. 21
7. Program cezhraničnej spolupráce PL - SR 2007 - 2013, aktualizovaný Strešný projekt a Infobod PSK. 3
8. Dohoda o partnerstve pre Dohovor primátorov a starostov v Prešovskom kraji. 3
9. Rozdelenie finančného príspevku na rok 2012 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010. 4
10. Založenie Krajského autistického centra Prešov, n.o. 5
11. VZN PSK č. 15/2008 - Výzva Zastupiteľstva PSK. 6
12. Schválenie prebytočnosti hnuteľnej veci, ktorej zostatková hodnota je vyššia ako 35 000,- €. 3
13. Odvolanie a voľba členov komisií – neposlancov zriadených pri Zastupiteľstve PSK. 2
14. Menovanie zástupcov PSK v orgánoch novovznikajúcej akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s. 2
15. Schválenie spolufinancovania a predfinancovania projektu "Ochrana kultúrneho dedičstva pieninsko-spišského pohraničia" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL/SK 2007 - 2013 pre Ľubovnianske múzeum – hrad. 3
16. Dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Rekonštrukciou a modernizáciou DSS zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb" (kód ITMS: 22120120037) ROP, Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. 2
17. Dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Obnova, prístavba a nadstavba – Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prešove" (kód ITMS: 22110120632) ROP, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania. 2
18. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – vrátenie časti plnenia z kúpnej zmluvy. 2
19. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK. 3
20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
21.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 3
21.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 3
21.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 3
21.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 3
21.E Zámena nehnuteľného majetku s Mestom Prešov - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
22. Nakladanie akciovej spoločnosti Spoločné zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom (súhlas s prevodom nehnuteľností Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.). 3
23. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
24. Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSk č. 252/2011 zo dňa 6. 12. 2011. 2
25. Interpelácie poslancov. 0
26. Záver. 0
Nájdených 30 záznamov.
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť