Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 15/2011
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2012. 3
4.A Návrh rozpočtu PSK na roky 2012 - 2014. 5
4.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2012 - 2014. 2
5. Návrh VZN PSK č. ../2011, ktorým sa zavádza daň z motorových vozidiel a určujú sa sadzby dane z motorových vozidiel na území PSK. 4
6. Návrh VZN PSK č. ../2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011 zo dňa 22. 2. 2011. 7
7. Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2011 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2011. 4
8. Splynutie akciových spoločností a zmena právnych foriem prevádzkovateľov nemocníc s majetkovou účasťou PSK. 3
9. Návrh na udelenie Cien PSK. 3
10. Plán a program zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2012. 3
11. Návrh na menovanie riaditeľa ZSS Tovarné. 3
12. Návrh na menovanie riaditeľa DSS Ličartovce. 3
13. Návrh na menovanie riaditeľa Šarišskej galérie v Prešove. 4
14. Návrh na menovanie riaditeľa Hvezdárne a planetária v Prešove 3
15. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR. 3
16.A Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
16.B Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
16.C Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
16.D Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
17.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
17.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
18.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 3
18.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 3
18.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 3
18.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 3
18.E Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 3
19.A Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 3
19.B Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 3
20.A Rôzne: Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Rekonštrukciou a modernizáciou DSS zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb" (kód ITMS: 22120120037) ROP, Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately (autorský dozor) 4
Nájdených 34 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2 [>>]
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť