Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 14/2011
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2011. 4
4. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2011 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2011. 4
5. Dodatok ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území PSK. 5
6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2008 – 2015 - aktualizovaný materiál. 7
7. Komplexná príprava zimnej údržby ciest v sezóne 2011/2012 na území PSK. 4
8. Návrh VZN PSK č. ../2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 13/2008 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach,v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole. 3
9. Návrh VZN PSK č. ../2011, ktorým sa zavádza daň z motorových vozidiel a určujú sa sadzby dane z motorových vozidiel na území PSK. 4
10. Návrh VZN PSK č. ../2011,ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov PSK jazykovým školám,školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011 zo dňa 22. 2. 2011. 6
11. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR. 3
12. Návrh na menovanie riaditeľa Krajského múzea v Prešove. 3
13.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
13.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
13.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
13.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
14. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
15.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
15.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
16.A Rôzne: Implementácia projektov v rámci Regionálneho operačného programu, Opatrenie 5.1. 2
16.B Rôzne: Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zateplenie SOŠ polytechnická, Humenné" (kód ITMS: 22110121164) ROP, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania. 2
17. Interpelácie poslancov. 0
18. Záver. 0
Nájdených 23 záznamov.
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť