Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 11/2024
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
17. Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK – po ukončení posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (proces SEA) podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1
29. Dofinancovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia objektu Knižnica P. O. Hviezdoslava“ nad rámec schváleného finančného krytia 1
28. Dofinancovanie projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150“ nad rámec schváleného finančného krytia 1
13. Informatívna správa o pokračovaní iniciatívy Catching-up Regions 5. 1
6. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 1
30. Informatívna správa o výstavbe futbalového štadióna v Prešove 1
31. Interpelácie poslancov 0
26.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku – nadobudnutie (pozemky pod cestou III/3429, k. ú. Župčany) 1
26.C Majetkový prevod nehnuteľného majetku – nadobudnutie (Rekonštrukcia cesty III/3093, Mlynica, k. ú. Veľký Slavkov) 1
26.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku – nadobudnutie (Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec, k. ú. Ladomirová) 1
26.D Majetkový prevod nehnuteľného majetku – nadobudnutie (stavba III/3440 Prešov - most cez Sekčov ul. Solivarská - E. Centko) 1
25. Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa (zámena medzi PSK a obcou Matiašovce, k. ú. Matiašovce) 1
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie 0
15. Poskytnutie podpory projektu mesta Humenné „Mesto kultúry 2024“ 1
10. Schválenie finančného príspevku na rok 2024 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení 1
14. Schválenie investičného zámeru „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Snina“ 1
23. Schválenie investičného zámeru „Vybudovanie a rekonštrukcia cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Prešov (Veľký Šariš)“ 1
18. Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec maximálnej výšky podpory vybraných projektov debarierizácie stredných škôl v rámci výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR, kód: 06I01-20-VO1 1
19. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu za účelom výstavby novej telocvične Strednej zdravotníckej školy, Levočská ulica 5, Poprad 1
27.A Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (stavba a pozemky, k. ú. Kežmarok) 1
8.A Schválenie prijatia úveru na základe Zmluvy č. 231995 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru prostredníctvom Environmentálneho fondu 1
22. Schválenie vstupu do projektov a predloženie žiadostí o NFP kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v rámci výzvy SIEA z programu Slovensko: Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách 1
12. Schválenie vstupu do projektov a predloženie žiadostí o poskytnutie NFP k výzve z programu Slovensko PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR 2
20. Schválenie vstupu do projektov a predloženie žiadostí o poskytnutie NFP k výzve z programu Slovensko PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR 1
11. Schválenie vstupu do projektov a predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci komponentu 13, Investície 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti 2
16. Schválenie vstupu do projektu v rámci dopytovo-orientovanej výzvy Regionálne analýzy a partnerstvá pre mladých 1
21. Schválenie vstupu kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK do projektov v rámci výzvy Fondu na podporu umenia 2
3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2023 4
4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií na Úrade PSK za II. polrok 2023 1
2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK 1
8.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k schváleniu prijatia úveru na základe Zmluvy č. 231995 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru prostredníctvom Environmentálneho fondu 1
7.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k zmene uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 136/2023 zo dňa 15. 5. 2023 a k zrušeniu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 284/2023 zo dňa 11. 12. 2023 (Dodatok č. 2 k Zmluve o úverovom rámci číslo 000353/CORP/2020 s UniCredit Bank Czech RepublicSlovakia, a. s.) 1
5. Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 1/PSK/2024 1
9. VZN PSK č. .../2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 101/2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 1
32. Záver 0
26.K Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1050/2022 zo dňa 30. 8. 2022 (k. ú. Petrovany, k. ú. Záborské) 1
7.A Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 136/2023 zo dňa 15. 5. 2023 a zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 284/2023 zo dňa 11. 12. 2023 (Dodatok č. 2 k Zmluve o úverovom rámci číslo 000353/CORP/2020 s UniCredit Bank Czech RepublicSlovakia, a. s.) 1
26.L Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 152/2023 zo dňa 15. 5. 2023 (k. ú. Petrovany) 1
27.E Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 177/2023 zo dňa 26. 6. 2023 (OVS - Sabinov, Kukučínova) 1
27.B Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 178/2023 zo dňa 26. 6. 2023 v znení uznesenia č. 263/2023 zo dňa 23. 10. 2023 (OVS SPŠ drevárska, k. ú. Ľubotice) 1
27.D Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 179/2023 zo dňa 26. 6. 2023 (OVS - Kučín na Ondavou) 1
27.C Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 180/2023 zo dňa 26. 6. 2023 (OVS - Školský internát Sabinov) 1
26.J Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 722/2021 zo dňa 3. 5. 2021 (k. ú. Pusté Pole) 1
26.I Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 957/2022 zo dňa 4. 4. 2022 v znení uznesení č. 68/2023 zo dňa 13. 2. 2023 a č. 259/2023 zo dňa 23. 10. 2023 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - nadobudnutie (k. ú. Čemerné) 1
24. Zmeny uznesení Zastupiteľstva PSK č. 186/2023, 187/2023, 188/2023, 189/2023 zo dňa 26. 6. 2023 k zmenám uznesení o spolufinancovaní projektov z fondov EÚ a zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 291/2023 zo dňa 11. 12. 2023 k zmene uznesenia č. 104/2023 zo dňa 17. 4. 2023. 5
26.E Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 762/2021 zo dňa 21. 6. 2021 v znení uznesenia č. 992/2022 zo dňa 13. 6. 2022 a nadobudnutie nehnuteľného majetku (pre stavbu III/3440 Prešov - most cez Sekčov ul. Solivarská, k. ú. Prešov, od Prešov Park 1, s. r. o.) 1
26.H Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 840/2021 zo dňa 18. 10. 2021 a nadobudnutie nehnuteľného majetku (pre stavbu Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3485 Tarnov - Gaboltov, k. ú. Sveržov) 1
26.G Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 995/2022 zo dňa 13. 6. 2022 v bode B a nadobudnutie nehnuteľného majetku (pre stavbu III/3440 Prešov - most cez Sekčov (ul. Solivarská), k. ú. Prešov, od Rottel energy, s. r. o.) 1
26.F Zrušenie uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 761/2021 zo dňa 21. 6. 2021 v znení uznesenia č. 993/2022 zo dňa 13. 6. 2022 a nadobudnutie nehnuteľného majetku (pre stavbu III/3440 Prešov - most cez Sekčov (ul. Solivarská), k. ú. Prešov, od Prešov Park 2, s. r. o.) 1
Nájdených 49 záznamov.
 

 

Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť