Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 15/2019
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2019. 1
4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2019. 1
5. Úprava rozpočtu PSK č. 5/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019. 3
6. Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2019. 3
7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie. 2
8. Informácia o vysporiadaní výsledku hospodárenia spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., za rok 2018. 1
9. Návrh na menovanie riaditeľky Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3, Batizovce. 2
10. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zrušuje SPŠ drevárska, Bardejovská 24, Prešov vrátane Elokovaného pracoviska, Močidľany 36, Jarovnice ako súčasti SPŠ drevárskej, Bardejovská 24, Prešov a Školská jedáleň, Bardejovská 24, Prešov ako súčasť SPŠ drevárskej, Bardejovská 24,Prešov. 2
11. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zrušuje SOŠ technická, Pionierska 361/4, Svidník. 2
12. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší Elokované pracovisko, Sládkovičova 510, Hranovnica ako súčasť SOŠ agropotravinárskej a technickej,Kušnierska brána 349/2, Kežmarok. 2
13. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa mení VZN PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach,v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení VZN PSK č. 31/2013 a VZN PSK č. 45/2015. 2
14. Prerokovanie petície „Proti vyradeniu Obchodnej akadémie, Volgogradská 3, Prešov zo siete stredných škôl“. 2
15. Návrh Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. 4
16. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa vydáva Záväzná časť Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. 3
17. Informatívna správa o realizácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci I. etapy iniciatívy Catching-up Regions v PSK. 1
18. Návrh vstupu PSK do záujmového združenia právnických osôb Košice IT Valley, z. p. o. 1
19. Návrh na ukončenie členstva PSK v občianskom združení Východoslovenská investičná agentúra (VIA) so sídlom v Košiciach. 1
20. Predloženie žiadosti o NFP na projekt s názvom „Smart Prešovský samosprávny kraj“ na základe výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj vyhlásenej v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 1
21. Projekt „Obnova opevnených miest“ (Recapture the Forest Cities) – schválenie a financovanie projektu 4. výzvy programu Interreg Europe. 2
22. Implementácia programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 v rámci Regionálneho kontaktného bodu PSK – schválenie a financovanie technickej pomoci. 2
23. Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020. 1
24.A Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov zapojenej do výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 2
24.B Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu Gymnázia J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča zapojeného do výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 2
25. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 – schválenie projektových žiadostí. 6
26. Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 – 2020, Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2019-44 – schválenie projektových žiadostí. 4
27. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja a majetkovú účasť Košického a Prešovského samosprávneho kraja v tejto spoločnosti. 3
28. Výročná správa ARR PSK za rok 2018. 2
29. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
Nájdených 52 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2 [>>]
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť