Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 29/2017
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2018. 3
4. Návrh na udelenie Cien PSK. 3
5. Združená investícia medzi PSK, mestom Svidník a Slovenským futbalovým zväzom s názvom „Futbalové ihrisko s umelým povrchom“. 3
6. Združená investícia medzi PSK a mestom Humenné s názvom „Humenné - Futbalový štadión - tréningové ihrisko s umelou trávou“. 3
7. Združená investícia medzi PSK a mestom Bardejov s názvom „I/77 Bardejov – rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikova, T. Ševčenku, Mlynská“. 3
8. Združená investícia medzi PSK a obcou Štrba s názvom „Dobudovanie lyžiarskeho bežeckého areálu na Štrbskom Plese – objekt pre snežné pásové vozidlá a techniku“. 3
9. Schválenie združenia prostriedkov samosprávneho kraja (rekonštrukcia infraštruktúry Univerzitného viacúčelového športového areálu Prešovskej univerzity v Prešove). 2
10. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 456/2017 zo dňa 21. 2. 2017. 3
11. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 457/2017 zo dňa 21. 2. 2017. 3
12. Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017. 6
13.A Návrh rozpočtu PSK na roky 2018 – 2020. 5
13.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2018 – 2020. 2
14. Zásady rozpočtového procesu PSK – dodatok č. 2. 3
15. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie. 3
16. Návrh VZN PSK č. ../2017, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019. 6
17. Informatívna správa o stredných školách, ktorých rozvojové projekty boli zahrnuté do žiadosti predloženej MŠVVaŠ SR. 3
18. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu s názvom „Obnova školského internátu s jedálňou, SPŠ Komenského 5, Bardejov – zníženie energetickej náročnosti“. 3
19. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu s názvom „Školský internát Poprad – zníženie energetickej náročnosti (riešenie havarijného stavu)“. 3
20. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu s názvom „Vranov nad Topľou, Gymnázium, ul. Dr. Cyrila Daxnera 88 – zníženie energetickej náročnosti“. 3
21. Program ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020 – schválenie projektovej žiadosti a spolufinancovania projektu 2
22. Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2017 – 2018 3
23. Návrh na založenie združenia právnických osôb „Prešovská kreatívna fabrika“. 4
24.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 3
24.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 3
25. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
26. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 546/2017 zo dňa 19. 6. 2017. 2
27. Rôzne: K Nemocnici arm. gen. L. Svobodu Svidník, a. s. 0
28. Interpelácie poslancov. 0
Nájdených 31 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2 [>>]
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť