1.,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,0 2.,Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.,2 3.,Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2013.,4 4.,Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2014.,3 5.A,Návrh rozpočtu PSK na roky 2014 - 2016.,5 5.B,Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2014 - 2016.,2 6.,"Návrh VZN PSK č. ../2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011 zo dňa 22. 2. 2011, VZN PSK č. 26/2011 zo dňa 6. 12. 2011 a VZN PSK č. 29/2012 zo dňa 11. 12. 2012.",4 7.,Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2013 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2013.,4 8.,Návrh na udelenie Cien PSK.,3 9.,Návrh na obstaranie územnoplánovacích dokumentácií PSK.,3 10.,"Návrh na spolufinancovanie technickej pomoci ELENA určenej na prípravu investičného programu „Trvalo udržateľná energia v Prešovskom kraji“.",3 11.,Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2013/2014.,3 12.A,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,3 12.B,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,3 12.C,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,3 12.D,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,3 13.,Rôzne.,0 14.,Interpelácie poslancov.,0 15.,Záver.,0