Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 24/2020

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
13 Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. posl. Bieľak - úprava v uznesení 40 22 0 18 5
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 42 42 0 0 6
48 Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. a prevzatie záväzku na nový peňažný vklad. 44 34 1 9 15
54 Rôzne. posl. Hopta - odmena poslancom ZPSK 45 36 1 8 8
52 Rôzne. posl. Vook - návrh na uznesenie: súdna mapa 48 28 1 19 9
14 Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 50 26 0 24 2
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 51 51 0 0 1
3 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. pre bod 16 52 52 0 0 2
6 Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 52 52 0 0 2
7 Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2021 52 52 0 0 3
53 Rôzne. posl. Bieľak - odmena hlavnému kontrolórovi 52 51 0 1 3
4 Schválenie zmeny zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK. 53 50 0 3 1
5 Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2021. 53 53 0 0 1
18 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení +Výzva pre región. posl. Bieľak - úprava v uznesení 53 53 0 0 6
28 Schválenie a prijatie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility PSK. 53 53 0 0 6
34 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK ­ prípad hodný osobitného zreteľa. 53 53 0 0 7
47 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 53 53 0 0 6
32 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK ­ prípad hodný osobitného zreteľa. 54 45 0 9 6
38 Nájom nehnuteľného majetku PSK ­ prípad hodný osobitného zreteľa. posl. Hrabčák - úprava v uznesení 54 35 1 18 5
17 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení +Výzva pre región. posl. Šmilňák - úprava v uznesení 55 54 0 1 3
24 Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020. posl. Bieľak - úprava v obsadení zastúpenia Rád 55 33 0 22 5
27 Schválenie a prijatie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility PSK. posl. Bieľak - úprava textu 55 55 0 0 4
29 Dofinancovanie projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov vyplývajúcich zo zmenových procedúr. 55 55 0 0 5
30 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 523/2020 zo dňa 22. 6. 2020. 55 55 0 0 5
31 Informatívna správa o efektívnejších krokoch pre zabezpečenie kvality investícií v rámci PSK. 55 55 0 0 5
33 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK ­ prípad hodný osobitného zreteľa. 55 55 0 0 5
35 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK ­ prípad hodný osobitného zreteľa. 55 54 0 1 5
41 Nájom nehnuteľného majetku PSK ­ prípad hodný osobitného zreteľa. bod B 55 55 0 0 4
44 Majetkové prevody nehnuteľného majetku ­ kúpa. 55 55 0 0 4
8 Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v platnom znení. 56 56 0 0 1
36 Nájom nehnuteľného majetku PSK ­ prípad hodný osobitného zreteľa. 56 56 0 0 4
39 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 579/2017 zo dňa 22. 8. 2017 - prípad hodný osobitného zreteľa. 56 56 0 0 3
40 Nájom nehnuteľného majetku PSK ­ prípad hodný osobitného zreteľa. 56 56 0 0 3
42 Majetkové prevody nehnuteľného majetku ­ kúpa. 56 56 0 0 3
43 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 545/2020 zo dňa 24. 8. 2020. 56 56 0 0 3
45 Majetkové prevody nehnuteľného majetku ­ kúpa. 56 56 0 0 3
46 Majetkové prevody nehnuteľného majetku ­ kúpa. 56 55 0 1 3
49 Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. a prevzatie záväzku na nový peňažný vklad. posl. Ferenčák - úprava v uznesení, doplniť body C a D 56 31 0 25 3
15 Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. posl. Bieľak - úprava v uznesení 57 33 0 24 1
16 Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 57 50 0 7 1
20 Výzva PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. 57 57 0 0 2
21 Výzva Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. posl. Makatúra - úprava v uznesení 57 57 0 0 2
22 Výzva Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. 57 57 0 0 2
23 Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020. 57 57 0 0 2
37 Nájom nehnuteľného majetku PSK ­ prípad hodný osobitného zreteľa. 57 56 0 1 2
50 1.Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o dielo na výstavbu štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove. 2. Návrh na schválenie financovania výstavby štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove. bez bodu E v uznesení 57 29 0 28 1
51 Návrh na vymenovanie riaditeľa CSS Vita Vitalis Prešov na funkčné obdobie 5 rokov. 57 57 0 0 2
9 Úprava rozpočtu PSK č. 6/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020. 58 58 0 0 0
11 Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2021 ­ 2023. 58 45 0 13 2
12 Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. celok 58 34 0 24 2
Nájdených 54 záznamov, zobrazujem 1 až 50.[<<] 1, 2 [>>]
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť