Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 23/2020

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. Schválenie zmien programu - predseda PSK 54 40 0 14 3
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 56 56 0 0 1
3 Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 55 55 0 0 2
4 Návrh na udelenie Cien PSK. 56 55 0 1 1
5 Návrh VZN PSK č. ../2020 o organizácii referenda PSK. 57 57 0 0 2
6 Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva PSK. 57 57 0 0 2
7 Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020. 59 59 0 0 1
8 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie. 59 59 0 0 1
9 Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na školský rok 2021/2022. 56 55 0 1 3
10 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 469/2020 zo dňa 25. 5. 2020. 60 60 0 0 0
11 Návrh na predfinancovanie projektu SOŠ gastronómie a služieb, Prešov - výstavba multifunkčného ihriska. 57 57 0 0 2
12 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 495/2020 zo dňa 22. 6. 2020. 59 59 0 0 0
13 Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57. 58 58 0 0 1
14 Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020. 57 57 0 0 2
15 Návrh strategicko-plánovacích regiónov na území PSK. 56 56 0 0 3
16 Informatívna správa o zmenách v Inovačnom partnerskom centre. 53 37 0 16 6
17 Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2020/2021. 54 54 0 0 6
18 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 23/2018 zo dňa 5. 3. 2020. 55 55 0 0 5
19 Návrh na zmenu člena dozornej rady IDS Východ 55 55 0 0 5
20 Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 57 57 0 0 3
21 Majetkové prevody nehnuteľného majetku ­ kúpa. 59 59 0 0 1
22 Majetkové prevody nehnuteľného majetku ­ kúpa. 58 58 0 0 1
23 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 58 58 0 0 2
24 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 57 56 0 1 3
26 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 56 55 0 1 4
27 Zmena Stanov spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s. 56 56 0 0 3
28 Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti, vyradenie a fyzickú likvidáciu nehnuteľného majetku. 55 55 0 0 4
29 Rôzne. Schválenie výdavkov na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 54 54 0 0 5
25 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 55 54 1 0 5
Nájdených 29 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť