Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 22/2020

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 54 53 0 1 0
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. predseda Majersky - vypustit bod 10 z programu 52 52 0 0 2
6 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 52 51 0 1 2
7 Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 47 47 0 0 8
8 Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2020. 47 47 0 0 8
9 Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2020. 47 47 0 0 8
10 Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020. 54 44 0 10 2
11 Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2020. 46 46 0 0 10
15 Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa; Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa a a Elokované pracovisko, Lomnička 150 ako súčasť Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa. 47 47 0 0 9
16 Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 401/2020 zo dňa 10. 2. 2020 k predfinancovaniu a spolufinancovaniu mikroprojektu Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku s názvom „Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo a okresu Svidník“. 36 36 0 0 20
17 Zmena Výzvy pre región 2020. 40 40 0 0 16
18 Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení Výzva pre región, Program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu, Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. posl. Bieľak - úprava dotácií 39 37 0 2 17
19 Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení Výzva pre región, Program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu, Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. 42 42 0 0 14
20 Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientovaný projekt v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57. 34 34 0 0 22
21 Predĺženie platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 - 2020. 40 40 0 0 16
22 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 440/2020 zo dňa 27. 4. 2020 k schváleniu financovania technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie potrebnej pre vstup do projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“. 38 38 0 0 18
23 Informatívna správa o stave prímestskej autobusovej dopravy počas mimoriadnej situácie spôsobenej vírusom COVID-19. 34 34 0 0 22
24 Pripravované aktivity a projekty IDS Východ do januára 2021. 37 37 0 0 19
25 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. posl. Dupkala - úprava ceny pri predaji majetku 45 37 0 8 11
26 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. posl. Dupkala - úprava ceny pri predaji majetku 43 43 0 0 13
27 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 46 46 0 0 10
28 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 45 45 0 0 11
29 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 43 43 0 0 13
30 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 45 45 0 0 11
31 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 43 41 0 2 13
32 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 41 40 0 1 15
33 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 40 38 0 2 16
34 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní". 36 32 0 4 20
35 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej na praktickom vyučovaní". 40 40 0 0 16
36 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou na praktickom vyučovaní". 40 40 0 0 16
37 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní". 38 38 0 0 18
38 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit". 40 39 0 1 16
39 Smernica o podmienkach výberového konania a o postupe pri realizácii výberového konania na funkciu štatutárneho orgánu organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. posl. Bieľak - úprava smernice 42 42 0 0 14
41 Rôzne: Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 40 40 0 0 15
42 Rôzne: Stanovisko hl. kontrolóra PSK o dodržaní podmienok na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 40 40 0 0 15
40 Smernica o podmienkach výberového konania a o postupe pri realizácii výberového konania na funkciu štatutárneho orgánu organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 42 34 1 7 14
12 Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 220/2019 bod A.1. písm. a) zo dňa 17. 6. 2019. 50 39 3 8 6
5 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. posl. Benko - vypustit bod 19 z programu 54 23 4 27 0
4 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. posl. Hačko - vypustit bod 8 a 24 z programu 53 20 5 28 1
14 Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti. Humenné 55 26 6 23 1
3 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. posl. Damaňkoš - presun bodov programu 54 24 9 21 0
13 Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti. Čaklov 55 27 11 17 1
Nájdených 42 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť