Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 21/2020

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. program s vypustením bodu 6 + nová úprava rozpočtu 56 56 0 0 0
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 55 52 0 3 1
3 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 55 55 0 0 2
4 Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2020. 57 57 0 0 0
5 Úprava rozpočtu PSK č. 3/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020. SÚC PSK – pôvodné 57 57 0 0 0
6 Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti. posl. Damankoš – okresy Vranov, Snina 56 45 0 11 2
7 Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti. posl. Damankoš – zmena názvu školy 56 44 0 12 2
8 Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti. posl. Dupkala – presun OA v Prešove 58 16 1 41 0
9 Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti. Medzilaborce 58 55 1 2 0
10 Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti. Stropkov 57 57 0 0 1
11 Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti. Prešov 56 51 0 5 2
12 Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti. Levoča 57 33 4 20 1
13 Vyúčtovanie zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2019. 42 42 0 0 16
14 Vyúčtovanie zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2019. správne k bodu 8. - Schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí NFP zo zdrojov EÚ v rámci IROP Poznámka: spolu 6 uznesení 42 42 0 0 16
15 Schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP zo zdrojov EÚ v rámci IROP. správne k bodu 9. - Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Mikroprogram PSK 41 41 0 0 17
16 Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región,Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok. 48 48 0 0 10
17 Integrovaná sieť regionálnych rozvojových centier PSK. 35 35 0 0 23
18 Budovanie personálnych a odborných kapacít na podporu sociálnej ekonomiky v PSK. 37 37 0 0 21
19 Dodatočné finančné prostriedky pre Strešné projekty PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SR 2014 – 2020. 39 39 0 0 19
20 Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57. 42 42 0 0 16
21 Účasť PSK v projekte „Touristic Visegrad Without Bordes“ pripravovaného v rámci aktuálnej výzvy Vyšehradského fondu. 43 43 0 0 15
22 Úprava spolufinancovania projektu „Recapture the Fortress Cities“ (Obnova opevnených miest). 42 42 0 0 16
23 Pilotná schéma: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC/regionálnej územnej samosprávy. 40 40 0 0 18
24 Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK. 46 45 0 1 12
25 Akčný plán propagácie elektromobility v PSK v rámci projektu PROMETEUS (Propagácia e-mobility v regiónoch EÚ) program INTERREG EUROPE. 45 45 0 0 13
26 Informatívna správa o nástroji na prácu s informáciami – Geoportál Prešovského kraja (geopresovregion.sk). 38 38 0 0 20
27 Návrh na zmeny v orgánoch Agentúry regionálneho rozvoja PSK. 37 37 0 0 21
28 Výročná správa Agentúry regionálneho rozvoja PSK za rok 2019. 36 36 0 0 22
29 Výročná správa KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2019. 38 38 0 0 20
30 Návrh na zmeny v orgánoch a zmenu spoločenskej zmluvy spoločnosti Futbal Tatran Aréna, s. r. o. posl. Hrabčák – pozmeňovací návrh 50 21 0 29 8
31 Návrh na zmeny v orgánoch a zmenu spoločenskej zmluvy spoločnosti Futbal Tatran Aréna, s. r. o. 51 32 1 18 7
32 Dodatok č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 53 52 0 1 5
33 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 53 53 0 0 5
34 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 51 34 1 16 7
35 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 49 49 0 0 9
36 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 51 51 0 0 7
37 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 407/2020 zo dňa 20. 2. 2020. 50 49 0 1 8
38 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 51 51 0 0 7
39 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 50 50 0 0 8
40 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 50 50 0 0 8
41 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 51 51 0 0 7
42 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 50 50 0 0 8
43 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 50 50 0 0 8
44 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 50 42 1 7 8
45 Nájomná zmluva s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku, Kežmarok – Budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. posl. Hrabčák – pozmeňovací návrh 49 8 9 32 9
46 Nájomná zmluva s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku, Kežmarok – Budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. 51 50 0 1 7
47 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaných projektov: Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 10 na praktickom vyučovaní. 44 44 0 0 14
48 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaných projektov: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ technickej v Prešove na praktickom vyučovaní. 43 43 0 0 15
49 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaných projektov: Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní. 42 42 0 0 16
50 Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 3/2018 zo dňa 29. 1. 2018 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit" 38 34 0 4 20
51 Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 375/2019 zo dňa 9. 12. 2019. Návrh na zmenu uznesenia ZPSK č. 3/2018 zo dňa 29.1.2018 39 39 0 0 19
52 . Návrh na zmenu uznesenia ZPSK č. 375/2019 zo dňa 9.12.2019 39 39 0 0 19
Nájdených 52 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť