Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 19/2020

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. predseda Majerský - stiahnuť 5. bod z rokovania 54 54 0 0 6
5 Návrh na vymenovanie riaditeľa Domova v Poloninách v Novej Sedlici. 54 54 0 0 6
6 Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Námestie Š. Kluberta 7, Levoča ako súčasť Strednej odbornej školy služieb, Kukučínova 9, Levoča. 53 53 0 0 7
8 Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2019. 56 56 0 0 4
9 Klaster sociálnej ekonomiky PSK. 55 55 0 0 5
10 Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK. 54 54 0 0 6
12 Návrh na schválenie financovania technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie potrebnej pre vstup do projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“. 52 52 0 0 8
17 Zmeny v orgánoch spoločností založených PSK. vzdanie sa - Ledecký, Leščáková 54 54 0 0 6
20 Schválenie investičných akcií pre účely spustenia procesu verejného obstarávania v zmysle schváleného investičného plánu SÚC PSK na rok 2020. 54 54 0 0 6
21 Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci programov IROP, Interreg V-A a ENI - schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP. Prešov - Petrovany 53 53 0 0 7
22 Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci programov IROP, Interreg V-A a ENI - schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP. Malá Domaša - Detrík 52 52 0 0 8
25 Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci programov IROP, Interreg V-A a ENI - schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP. 53 53 0 0 7
30 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 53 53 0 0 7
31 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 53 53 0 0 7
35 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 418/2020 zo dňa 10. 2. 2020. 53 53 0 0 7
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 53 52 0 1 7
4 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 53 52 0 1 7
11 Zaradenie politiky marginalizovaných rómskych komunít do kompetenčného rámca PSK. 54 53 0 1 6
13 Zmeny v orgánoch spoločností založených PSK. odvolanie Bauer 53 52 0 1 7
14 Zmeny v orgánoch spoločností založených PSK. menovanie Slivková 52 51 0 1 8
15 Zmeny v orgánoch spoločností založených PSK. odvolanie Cvoliga 53 52 0 1 7
16 Zmeny v orgánoch spoločností založených PSK. menovanie Mucha 54 53 0 1 6
18 Zmeny v orgánoch spoločností založených PSK. menovanie Bieľak, Mihaľ 54 53 0 1 6
19 Informatívna správa o činnosti SO pre IROP PSK za rok 2019. 54 53 0 1 6
23 Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci programov IROP, Interreg V-A a ENI - schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP. Prešov - Solivarská, most 51 50 0 1 9
28 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. správny názov bodu = 17C Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. zámena Stará Ľubovňa. 53 52 0 1 7
29 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. správny názov bodu = 17D Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. Humenné 53 52 0 1 7
32 Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. 51 50 0 1 9
33 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 51 50 0 1 9
7 Návratná finančná výpomoc pre KOCR Severovýchod Slovenska. 51 49 0 2 9
24 Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci programov IROP, Interreg V-A a ENI - schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP. eliminácia bezpečnostných rizík cesta 2/537 46 44 0 2 14
27 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. správny názov bodu = 17B Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. Podolínec 53 51 0 2 7
26 Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci programov IROP, Interreg V-A a ENI - príprava nových zámerov na predkladanie do ďalších výziev. správny názov bodu = 17A Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. Spišský Hrhov 53 50 0 3 7
34 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. (Gymnázium Poprad) 53 47 2 4 7
36 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní. 50 42 0 8 10
37 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči na praktickom vyučovaní. 50 42 0 8 10
3 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. poslanec Benko - spojiť bod 12. a bod 22. 53 43 0 10 7
Nájdených 37 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť