Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 17/2019

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 57 57 0 0 0
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 56 56 0 0 1
3 Poskytnutie účelovej dotácie pre Nadáciu PSK vo výške 50 000 eur účelovo určenú na finančnú výpomoc občanom postihnutých výbuchom plynu v Prešove dňa 6.12.2019. 57 57 0 0 0
4 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 54 54 0 0 3
5 Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2020. 56 56 0 0 2
6 Voľba hlavného kontrolóra – deň konania, spôsob a vykonanie voľby. 56 56 0 0 2
7 Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2020. 56 56 0 0 2
8 Návrh na menovanie riaditeľa Krajského múzea v Prešove. 55 54 0 1 3
9 Návrh na menovanie riaditeľa Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. 55 55 0 0 3
10 Návrh VZN PSK č. ../2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. posl. Hopta 55 9 3 43 3
11 Návrh VZN PSK č. ../2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 57 57 0 0 1
12 Návrh VZN PSK č. ../2019,ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015 a VZN PSK č. 56/2016. 53 53 0 0 5
13 Návrh rozpočtu PSK na roky 2020 – 2022. 51 51 0 0 7
14 Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2020 – 2022. 51 51 0 0 7
15 Návrh rozpočtu PSK na roky 2020 – 2022. posl. Gašper 51 51 0 0 7
16 Úprava rozpočtu PSK č. 6/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019. posl. Benko 45 45 0 0 13
17 Dodatok č. 3 k Zásadám rozpočtového procesu PSK. 47 47 0 0 11
18 Návrh na zmenu právnej formy hospodárenia Školy v prírode Detský raj, Tatranská Lesná. 43 43 0 0 15
19 Návrh na odsúhlasenie dotácie pre FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., na krytie bežných výdavkov v roku 2020 posl.Benko 43 43 0 0 15
20 Návrh na odsúhlasenie dotácie pre FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., na krytie bežných výdavkov v roku 2020 41 7 1 33 17
21 Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zriaďuje Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník a zrušuje Stredná priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník. 42 42 0 0 16
22 Výzva MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 – 2. kolo. 37 37 0 0 21
23 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v PSK na roky 2020 – 2025. 38 38 0 0 20
24 Zmena názvu kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. 38 38 0 0 20
25 Návrh na vystúpenie PSK zo záujmového združenia právnických osôb Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier. 41 41 0 0 17
26 Účasť PSK ako partnera v rozšírení projektu v rámci vyzvania „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“. 39 39 0 0 19
27 Informatívna správa o schválení projektu Lepší manažment dát Prešovského samosprávneho kraja II (LEMAD PSK II). 37 37 0 0 21
28 Prevod obchodných podielov spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., v spoločnostiach 1. Svidnícka, s. r. o. a 2. SVIDNÍCKA MEDICÍNSKA, s. r. o. 38 36 0 2 20
29 Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. 44 40 0 4 14
30 Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. 44 33 0 11 14
31 Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. 45 42 0 3 11
32 Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. 34 21 1 12 22
33 Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. 45 28 1 16 11
34 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 44 44 0 0 11
35 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 43 43 0 0 12
36 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 44 44 0 0 11
37 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 44 43 0 1 11
38 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 45 45 0 0 10
39 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 42 42 0 0 13
40 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 43 43 0 0 12
Nájdených 50 záznamov, zobrazujem 1 až 40.[<<] 1, 2 [>>]
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť