Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 16/2019

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 53 53 0 0 2
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 53 51 0 2 2
3 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 53 53 0 0 3
4 Správa z tematickej kontroly v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 304/2019 zo dňa 26. 8. 2019. 55 55 0 0 1
5 Návrh na udelenie Cien PSK. 55 55 0 0 1
6 Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región pre rok 2019 II. kolo. 56 56 0 0 0
7 Informácia o schválenom Akčnom pláne pre podporu hospodárskeho rastu PSK v rámci iniciatívy Catching-up Regions - II. etapa. 39 39 0 0 17
8 Schválenie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív na projektovú dokumentáciu pre vybudovanie environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina. 48 48 0 0 8
9 Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na školský rok 2020/2021. 47 45 0 2 9
10 Výzva MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01. 46 46 0 0 10
11 Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL – SR 2014 – 2020 - systém riadenia a financovania strešných projektov v zmysle kompetencií PSK. 49 49 0 0 7
12 Návrh na voľbu člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zriadenej pri Zastupiteľstve PSK. 49 48 0 1 7
13 Informácia o stave čerpania investičných kapitálových výdavkov financovaných zo zdrojov EÚ (IROP, INTERREG V-A, ENI)a pripravovaných projektoch pre nové výzvy v rámci ciest II. a III. triedy na území PSK. 49 49 0 0 7
14 Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2019/2020. 49 49 0 0 7
15 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 44 44 0 0 12
16 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 45 45 0 0 11
17 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 45 45 0 0 11
18 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 45 45 0 0 11
19 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 45 45 0 0 11
20 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 44 44 0 0 12
21 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 45 45 0 0 11
22 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 45 45 0 0 11
23 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 48 48 0 0 8
24 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 47 47 0 0 9
25 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 99/2018 zo dňa 27. 8. 2018 47 47 0 0 9
26 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu Zvýšenie počtu žiakov SPŠ elektrotechnickej v Prešove na praktickom vyučovaní. 47 47 0 0 9
27 Revitalizácia Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku a výstavba Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku. 50 50 0 0 6
28 Informácia o aktivitách Energetickej agentúry Smart Regiónu PSK. 38 38 0 0 17
29 Rôzne. Galajda - návrh na zmenu uznesenia 40 40 0 0 15
Nájdených 29 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť