Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 15/2019

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
19 Návrh vstupu PSK do záujmového združenia právnických osôb Košice IT Valley z. p. o. 35 35 0 0 21
18 Informatívna správa o realizácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci I. etapy iniciatívy Catching-up Regions v PSK. 36 36 0 0 20
20 Návrh na ukončenie členstva PSK v občianskom združení Východoslovenská investičná agentúra (VIA) so sídlom v Košiciach. 38 37 0 1 18
26 Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu Gymnázia J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča zapojeného do Výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 38 38 0 0 18
21 Predloženie žiadosti o NFP na projekt s názvom „Smart Prešovský samosprávny kraj“ na základe výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj vyhlásenej v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 40 40 0 0 16
23 Implementácia programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 v rámci Regionálneho kontaktného bodu PSK – schválenie a financovanie technickej pomoci. 40 40 0 0 16
24 Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov kultúrnych organizácií v zriaď. pôsobnosti PSK z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020. 40 40 0 0 16
52 Predloženie žiadosti o NFP s názvom "Výstavba zariadenia na využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v inštitúcii DSS Dotyk Medzilaborce". 40 40 0 0 15
22 Projekt „Obnova hradobných miest“ (Recapture the Forest Cities) – schválenie a financovanie projektu 4. výzvy programu Interreg Europe. 41 41 0 0 15
53 Rôzne: Návrh na voľbu člena-neposlanca komisie sociálnych vecí a rodiny zriadenej pri Zastupiteľstve PSK. 41 41 0 0 14
54 Rôzne:Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 108/2018 zo dňa 22. 10. 2018. 41 41 0 0 14
51 Informatívna správa o pripravovaných investičných zámeroch: A/ Rekonštrukcia a modernizácia Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. B/ Rekonštrukcia a modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. C/ Optimalizácia umiestnenia stredných škôl v meste Kežmarok. 42 42 0 0 13
25 Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov zapojenej do Výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 43 43 0 0 13
13 Návrh VZN č. ../2019, ktorým sa ruší Elokované pracovisko, Sládkovičova 510, Hranovnica ako súčasť SOŠ agropotravinárskej a technickej,Kušnierska brána 349/2, Kežmarok. 44 44 0 0 12
15 Prerokovanie petície „Proti vyradeniu Obchodnej akadémie, Volgogradská 3, Prešov zo siete stredných škôl“. 44 44 0 0 12
16 Návrh Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. 44 44 0 0 12
17 Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa vydáva Záväzná časť Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. 45 45 0 0 11
27 Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 – schválenie projektových žiadostí. Uznesenie - 3 projektové žiadosti 45 45 0 0 11
11 Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší SPŠ drevárska, Bardejovská 24, Prešov vrátane Elokovaného pracoviska, Močidľany 36, Jarovnice ako súčasti SPŠ drevárskej, Bardejovská 24, Prešov a Školská jedáleň, Bardejovská 24, Prešov ako súčasť SPŠ drevárskej, Bardejovská 24,Prešov. 46 46 0 0 10
14 Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa mení VZN PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach,v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení VZN PSK č. 31/2013 a VZN PSK č. 45/2015. 46 46 0 0 10
47 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov na Strednej zdravotníckej škole v Humennom na praktickom vyučovaní“. 46 46 0 0 10
12 Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší SOŠ technická, Pionierska 361/4, Svidník. 47 47 0 0 9
46 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“. 47 46 0 1 9
48 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov SPŠ strojníckej na praktickom vyučovaní“. 47 47 0 0 9
49 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Prešov - SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“. posl. Benko - návrh uznesenia (hl. kontrolór, analýza) 47 30 1 16 9
38 Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. posl. Babin - zmena uznesenia 48 41 0 7 8
44 Návrh na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku PSK. 48 48 0 0 8
45 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Poprad – obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy“. 48 48 0 0 8
28 Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 – schválenie projektových žiadostí. bod č.26 - Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 – 2020, Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2019-44 – schválenie projektových žiadostí. Uznesenie - 2 projektové žiadosti. 49 49 0 0 7
50 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Prešov - SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“. 49 48 1 0 7
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 50 50 0 0 5
31 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 51 51 0 0 5
35 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 51 51 0 0 5
37 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 51 51 0 0 5
9 Informácia o vysporiadaní výsledku hospodárenia spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., za rok 2018. 52 40 0 12 4
10 Návrh na menovanie riaditeľky Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3, Batizovce. 52 52 0 0 4
40 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 52 47 5 0 4
42 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 92/2014 zo dňa 26. 8. 2014 v znení uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 439/2016 zo dňa 12. 12. 2016. 52 52 0 0 4
29 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja a majetkovú účasť Košického a Prešovského samosprávneho kraja v tejto spoločnosti. 53 53 0 0 3
34 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. posl. Pilip - zmena uznesenia 53 46 1 6 3
39 Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. 53 53 0 0 3
7 Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2019. 54 54 0 0 2
8 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie. 54 53 0 1 2
30 Výročná správa ARR PSK za rok 2018. 54 54 0 0 2
41 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 222/2015 zo dňa 25. 8. 2015 v znení uznesení Zastupiteľstva PSK č. 440/2016 zo dňa 12. 12. 2016 a č. 543/2017 zo dňa 19. 6. 2017. 54 54 0 0 2
43 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 578/2017 zo dňa 22. 8. 2017. 54 54 0 0 2
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 55 55 0 0 0
3 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 55 55 0 0 0
4 Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2019. 55 55 0 0 0
5 Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2019. 55 55 0 0 0
Nájdených 54 záznamov, zobrazujem 1 až 50.[<<] 1, 2 [>>]
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť