Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 15/2019

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
23 Implementácia programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 v rámci Regionálneho kontaktného bodu PSK – schválenie a financovanie technickej pomoci. 40 40 0 0 16
9 Informácia o vysporiadaní výsledku hospodárenia spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., za rok 2018. 52 40 0 12 4
7 Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2019. 54 54 0 0 2
3 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 55 55 0 0 0
51 Informatívna správa o pripravovaných investičných zámeroch: A/ Rekonštrukcia a modernizácia Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. B/ Rekonštrukcia a modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. C/ Optimalizácia umiestnenia stredných škôl v meste Kežmarok. 42 42 0 0 13
18 Informatívna správa o realizácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci I. etapy iniciatívy Catching-up Regions v PSK. 36 36 0 0 20
31 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 51 51 0 0 5
34 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. posl. Pilip - zmena uznesenia 53 46 1 6 3
35 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 51 51 0 0 5
36 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 56 56 0 0 0
32 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 55 55 0 0 1
33 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 55 55 0 0 1
37 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 51 51 0 0 5
45 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Poprad – obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy“. 48 48 0 0 8
49 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Prešov - SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“. posl. Benko - návrh uznesenia (hl. kontrolór, analýza) 47 30 1 16 9
50 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Prešov - SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“. 49 48 1 0 7
46 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“. 47 46 0 1 9
47 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov na Strednej zdravotníckej škole v Humennom na praktickom vyučovaní“. 46 46 0 0 10
48 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov SPŠ strojníckej na praktickom vyučovaní“. 47 47 0 0 9
10 Návrh na menovanie riaditeľky Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3, Batizovce. 52 52 0 0 4
44 Návrh na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku PSK. 48 48 0 0 8
8 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie. 54 53 0 1 2
20 Návrh na ukončenie členstva PSK v občianskom združení Východoslovenská investičná agentúra (VIA) so sídlom v Košiciach. 38 37 0 1 18
29 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja a majetkovú účasť Košického a Prešovského samosprávneho kraja v tejto spoločnosti. 53 53 0 0 3
41 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 222/2015 zo dňa 25. 8. 2015 v znení uznesení Zastupiteľstva PSK č. 440/2016 zo dňa 12. 12. 2016 a č. 543/2017 zo dňa 19. 6. 2017. 54 54 0 0 2
43 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 578/2017 zo dňa 22. 8. 2017. 54 54 0 0 2
42 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 92/2014 zo dňa 26. 8. 2014 v znení uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 439/2016 zo dňa 12. 12. 2016. 52 52 0 0 4
16 Návrh Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. 44 44 0 0 12
19 Návrh vstupu PSK do záujmového združenia právnických osôb Košice IT Valley z. p. o. 35 35 0 0 21
13 Návrh VZN č. ../2019, ktorým sa ruší Elokované pracovisko, Sládkovičova 510, Hranovnica ako súčasť SOŠ agropotravinárskej a technickej,Kušnierska brána 349/2, Kežmarok. 44 44 0 0 12
14 Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa mení VZN PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach,v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení VZN PSK č. 31/2013 a VZN PSK č. 45/2015. 46 46 0 0 10
12 Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší SOŠ technická, Pionierska 361/4, Svidník. 47 47 0 0 9
11 Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší SPŠ drevárska, Bardejovská 24, Prešov vrátane Elokovaného pracoviska, Močidľany 36, Jarovnice ako súčasti SPŠ drevárskej, Bardejovská 24, Prešov a Školská jedáleň, Bardejovská 24, Prešov ako súčasť SPŠ drevárskej, Bardejovská 24,Prešov. 46 46 0 0 10
17 Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa vydáva Záväzná časť Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. 45 45 0 0 11
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 55 55 0 0 0
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 50 50 0 0 5
24 Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov kultúrnych organizácií v zriaď. pôsobnosti PSK z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020. 40 40 0 0 16
26 Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu Gymnázia J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča zapojeného do Výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 38 38 0 0 18
25 Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov zapojenej do Výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 43 43 0 0 13
21 Predloženie žiadosti o NFP na projekt s názvom „Smart Prešovský samosprávny kraj“ na základe výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj vyhlásenej v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 40 40 0 0 16
Nájdených 54 záznamov, zobrazujem 1 až 40.[<<] 1, 2 [>>]
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť