Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 14/2019

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. Voľba návrhovej komisie 46 44 0 2 8
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. posl Benko - vypustiť bod 23G 55 16 24 15 1
3 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. posl. Hopta - zaradiť bod 26 ako bod 2 56 35 5 16 0
4 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 56 56 0 0 0
5 Návrh racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. posl. Hopta 52 18 5 29 5
6 Návrh racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. posl. Bieľak 52 47 0 5 5
7 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 37 37 0 0 20
8 Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2019. posl. Jakubov 34 34 0 0 23
9 Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2019. Uznesenie 33 33 0 0 24
10 Návrh Zásad kontrolnej činnosti ÚHK PSK. 33 33 0 0 24
11 Návrh Zásad udeľovania verejných ocenení PSK. 35 35 0 0 22
12 Správa Výboru pre audit PSK za rok 2018. 34 34 0 0 23
13 Úprava rozpočtu PSK č. 4/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019. posl. Bieľak 42 42 0 0 15
14 Úprava rozpočtu PSK č. 4/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019. 45 45 0 0 12
15 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie z účtovnej evidencie. 47 47 0 0 10
16 Zmena Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 - Výzva pre región. 49 49 0 0 8
17 Návrh VZN PSK č. ../2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 52 52 0 0 5
18 Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región pre rok 2019. 49 49 0 0 8
19 Návrh Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci II. etapy Iniciatívy Catching-up Regions. 49 49 0 0 8
20 Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva PSK č. 603/2017 a č. 29/2018 – Prešovská kreatívna fabrika. 47 44 0 3 10
21 Návrh vstupu PSK do záujmového združenia právnických osôb RPIC Prešov. 46 46 0 0 11
22 Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2018. 45 45 0 0 12
23 Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2018 42 42 0 0 15
24 Informatívna správa o činnosti SO pre IROP PSK za rok 2018. 44 44 0 0 13
25 Návrh na menovanie riaditeľky Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni. 44 44 0 0 13
26 Návrh na menovanie riaditeľky Knižnice J.Henkela v Levoči. 46 46 0 0 11
27 Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 176/2019 zo dňa 4. 2. 2019 43 43 0 0 8
28 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „LEpší MAnažment Dát Prešovského samosprávneho kraja II (LEMAD PSK II) – implementácia nástrojov pre vytváranie otvorených dát“ na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. č. OPII-2019/7/6/-DOP 44 44 0 0 7
29 Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. 43 43 0 0 8
30 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 42 42 0 0 8
31 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 43 43 0 0 7
32 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 43 43 0 0 7
33 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 44 44 0 0 6
34 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 44 44 0 0 6
35 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 43 42 0 1 7
36 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. posl. Benko 45 12 11 22 5
37 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 43 31 0 12 7
38 Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 40 40 0 0 9
39 Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 40 40 0 0 9
40 Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 41 41 0 0 8
41 Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov stredných škôl zapojených do Výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020 41 41 0 0 8
42 Rôzne: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020, III. výzva mikroprojekty 2014 - 2020 - PSK - KARPATY - schválenie projektovej žiadosti. Rôzne: posl. Vook- zrušenie uzn. č. 192/2019 bod E 41 17 8 16 8
43 Rôzne: Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 - 2020, Prioritná os: 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2019-44 - schválenie projektových žiadostí. dve uznesenia k bodu 27B 41 41 0 0 8
44 Rôzne: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020, III. výzva mikroprojekty 2014 - 2020 - PSK - KARPATY - schválenie projektovej žiadosti. Uznesenie k bodu 27A 42 42 0 0 7
Nájdených 44 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť