Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 11/2019

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 52 52 0 0 5
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 57 54 1 2 3
3 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 56 56 0 0 5
4 Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2018. 59 59 0 0 2
5 Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2018. 54 54 0 0 7
6 Novela Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK. 54 54 0 0 7
7 Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019. 61 60 0 1 0
8 Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 58 58 0 0 3
9 Voľba členov Výboru pre audit PSK. 60 60 0 0 1
10 Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 60 60 0 0 1
11 Návrh Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 - Výzva pre región. 59 59 0 0 2
12 Informatívna správa o súčasnom stave inovačného prostredia v Prešovskom kraji. 41 41 0 0 20
13 Informatívna správa o implementácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci Iniciatívy Catching-up Regions. 48 48 0 0 13
14 Návrh Kostrovej siete cyklistických trás v PSK. uznesenie s doplňovacím návrhom poslanca Ceľucha 52 52 0 0 9
15 Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2019 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení. 48 48 0 0 13
16 Návrh na menovanie riaditeľa Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. 50 50 0 0 11
17 Návrh na menovanie riaditeľa Podtatranskej knižnice v Poprade. 50 50 0 0 11
18 Návrh na menovanie riaditeľa Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. 50 50 0 0 11
19 Protest prokurátora č. Kd 272/187700-5 zo dňa 16. 11. 2018 proti VZN PSK č. 66/2018, ktorým sa ruší Obchodná akadémia,Komenského 5, Bardejov. 58 58 0 0 3
20 Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov. 58 52 1 5 3
21 Návrh na zmeny v Sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR. 55 55 0 0 6
22 Výzva MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03. uznesenie s doplňovacím návrhom poslanca Bieľaka 48 47 0 1 13
23 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 423/2016 zo dňa 12. 12. 2016 pre zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“. 42 42 0 0 19
24 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 488/2017 zo dňa 11. 4. 2017 – Integrovaný regionálny operačný program IROP) 2014 – 2020. 43 43 0 0 18
25 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „LEpší MAnažment Dát Prešovského samosprávneho kraja – implementácia nástrojov pre vytváranie otvorených dát“ na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2018/7/3-DOP. 43 43 0 0 18
26 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“. 44 44 0 0 17
27 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 64/2018 zo dňa 21. 5. 2018 – prípad hodný osobitného zreteľa 50 50 0 0 11
28 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 51 51 0 0 10
29 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. Rôzne: poslanecký návrh, poslanec Vook - uznesenie - Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník 51 51 0 0 10
30 Rôzne: Uvoľnenie z funkcie riaditeľky Krajského múzea v Prešove. 49 48 0 1 12
31 Rôzne: Uvoľnenie z funkcie riaditeľky Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni. 50 49 0 1 11
32 Rôzne: Zmena použitia účelovej dotácie pre spoločnosť FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. 49 46 0 3 12
33 Rôzne: Návrh na voľbu člena-neposlanca komisie zdravotníctva zriadenej pri Zastupiteľstve PSK. 49 49 0 0 12
34 Rôzne: Návrh na voľbu člena-neposlanca komisie zdravotníctva zriadenej pri Zastupiteľstve PSK. posl. Vook - návrh uznesenia stav Nemocnice arm. Gen. L. Svobodu SVIDNÍK 50 50 0 0 11
Nájdených 34 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť