Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 4/2018

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 55 53 0 2 1
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. podpredseda PSK Bizovský - stiahnuť bod 18 55 24 27 4 1
3 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. predseda PSK Majerský - vypustiť body 5 a 12C 56 54 0 2 0
4 Schválenie zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK. patrí do bodu 1: Schválenie programu zasadnutia so zmenami. 56 52 0 4 0
5 Schválenie zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK. uznesenie 55 55 0 0 2
6 Návrh novely Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK. 57 57 0 0 1
7 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 57 57 0 0 1
8 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 56 56 0 0 2
9 Informatívna správa o priebežnej realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 – 2020. 47 45 0 2 11
10 Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 – 2020. 50 46 0 4 7
11 Informatívna správa o Iniciatíve Catching-up Regions v PSK. uznesenie 56 55 0 1 3
12 Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2017. 44 44 0 0 15
13 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 46 46 0 0 12
14 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 50 49 0 1 8
15 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 52 52 0 0 6
16 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 56 56 0 0 3
17 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 58 58 0 0 1
18 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 52 52 0 0 6
19 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. po úprave a doplnení 53 39 0 14 5
20 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 49 49 0 0 9
21 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 48 48 0 0 10
22 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 568/2017 zo dňa 22. 8. 2017 – prípad hodný osobitného zreteľa. 48 48 0 0 10
23 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Obnova budovy a zníženie energetickej náročnosti – Hvezdáreň a planetárium v Prešove“. 52 42 0 10 7
24 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Stakčín – Areál SÚC PSK, SNP 640/81 – zníženie energetickej náročnosti“. posl. Sirková - zmena v texte uznesenia 55 55 0 0 4
25 Informácia o skončení pracovného pomeru riaditeľov zariadení sociálnych služieb a o poverení ich vedením. 53 42 0 11 6
26 Návrh na odvolanie riaditeľov ZSS a informácia o poverení vybratých zamestnancov vedením týchto zariadení. udelenie slova PhDr. Homzovej 54 38 1 15 5
27 Návrh na odvolanie riaditeľov ZSS a informácia o poverení vybratých zamestnancov vedením týchto zariadení. posl. Hopta - návrh na tajné hlasovanie 54 9 35 10 4
28 Návrh na odvolanie riaditeľov ZSS a informácia o poverení vybratých zamestnancov vedením týchto zariadení. odvolanie PhDr. Homzovej 55 31 4 20 3
29 Návrh na odvolanie riaditeľov ZSS a informácia o poverení vybratých zamestnancov vedením týchto zariadení. odvolanie PhDr. Labuna 55 31 3 21 3
30 Návrh na odvolanie riaditeľov ZSS a informácia o poverení vybratých zamestnancov vedením týchto zariadení. poverenie vedením DSS Sabinov 55 36 0 19 3
31 Návrh na odvolanie riaditeľov ZSS a informácia o poverení vybratých zamestnancov vedením týchto zariadení. poverenie vedením Senior dom Svida 55 37 0 18 3
32 Návrh na odvolanie riaditeľov ZSS a informácia o poverení vybratých zamestnancov vedením týchto zariadení. uznesenie bod C 54 49 0 5 4
33 Návrh na zmeny v orgánoch Agentúry regionálneho rozvoja PSK. 48 48 0 0 9
34 Zmeny v orgánoch Prešovského zdravotníctva, a. s. 47 47 0 0 10
35 Rôzne: Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018. posl. Damankoš - doplnenie uznesenia 40 38 0 2 17
36 Rôzne: Iniciatíva za účelom obnovenia lodnej dopravy na vodnej nádrži Veľká Domaša 39 39 0 0 17
Nájdených 36 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť