Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 28/2017

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
17 Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2016. 36 36 0 0 17
16 Informatívna správa o činnosti odboru SO pre IROP od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2017. 39 39 0 0 14
22 Zriadenie príspevkovej organizácie „Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK“. 40 40 0 0 14
15 Rozšírený Dohovor primátorov a starostov. 42 42 0 0 12
18 Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017. 42 42 0 0 12
29 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 42 42 0 0 12
30 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 42 42 0 0 12
19 Návrh VZN PSK č. .../2017, ktorým sa ruší Školský internát, Mierová 1973/79, Humenné ako súčasť Strednej odbornej školy, Mierová 1973/79, Humenné. 44 43 1 0 10
21 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Obnova budovy a zníženie energetickej náročnosti – Hvezdáreň a planetárium v Prešove“. 44 43 1 0 10
23 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 43 43 0 0 11
28 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 43 43 0 0 11
33 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – zákonné predkupné právo. stiahnuť z rokovania 43 43 0 0 11
32 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 44 44 0 0 10
34 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 44 44 0 0 10
13 Schválenie termínu 29. zasadnutia Zastupiteľstva PSK. 45 45 0 0 9
14 Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2016 a I. polrok 2017. 45 45 0 0 9
26 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 47 45 2 0 7
31 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 45 45 0 0 9
35 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 45 45 0 0 9
12 Návrh na menovanie riaditeľa Správy a údržby ciest PSK. 46 46 0 0 8
20 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Obnova budovy školských dielní SOŠ spojenej s OA, SNP 16, Sabinov - zníženie energetickej náročnosti“. 46 46 0 0 8
27 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 46 46 0 0 8
9 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 456/2017 zo dňa 21. 2. 2017. 47 47 0 0 5
5 Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2017. 49 48 0 1 3
8 Združená investícia medzi PSK a mestom Vranov nad Topľou s názvom „Umelý trávnik na ploche futbalového štadióna na Ul. B. Němcovej vo Vranove nad Topľou“. 49 48 0 1 4
11 Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2017. 48 48 0 0 6
24 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 48 48 0 0 6
25 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 48 48 0 0 6
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 51 49 0 2 0
6 Združená investícia medzi PSK a mestom Medzilaborce s názvom „Multifunkčná ľadová plocha“. 49 49 0 0 4
7 Združená investícia medzi PSK a mestom Spišská Belá s názvom „Výstavba hokejbalovej haly v Spišskej Belej“. 49 49 0 0 4
10 Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017. 50 50 0 0 4
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 51 51 0 0 0
3 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 51 51 0 0 0
4 Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2017. 51 51 0 0 1
36 Rôzne. posl. Sýkora - schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi PSK 52 52 0 0 2
Nájdených 36 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť