Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 17/2016

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. Bod 18.A bol prečíslovaný na bod 02. 57 57 0 0 1
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 58 58 0 0 0
3 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 58 56 0 2 0
4 Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 269/2015 zo dňa 15.12.2015. 58 58 0 0 0
5 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 57 57 0 0 2
6 Záverečný účet PSK za rok 2015. 56 56 0 0 3
7 Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2015. 56 56 0 0 3
8 Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016. 57 57 0 0 2
9 Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnej údržbe ciest v roku 2016 – investičné akcie. 49 49 0 0 10
10 Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2015. 43 43 0 0 15
11 A/Informatívna správa o realizácii cezhraničných programov na úrovni PSK. B/ Schválenie systému riadenia a financovania projektov Programu INTERREG V-A 2014-2020 v rámci kompetencií PSK. 37 37 0 0 19
12 Návrh na schválenie účasti PSK ako partnera projektu v rámci vyzvania „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“. 38 38 0 0 18
13 Informatívna správa o realizácii projektov v rámci výzvy ROP 4.1d – 2012/01. 38 38 0 0 19
14 Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier. 41 41 0 0 16
15 Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2015. 45 45 0 0 12
16 Prerokovanie podielu PSK na projekte rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v meste Prešov. 47 47 0 0 10
17 Návrh na združenú investíciu „Rekonštrukcia tréningového centra obecných sociálnych podnikov“ – obec Spišský Hrhov a PSK. 47 47 0 0 10
18 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 44 44 0 0 13
19 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 48 46 0 2 9
21 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 44 44 0 0 13
22 Schválenie kúpnej ceny ponúknutej v obchodnej verejnej súťaži. 43 42 0 1 13
23 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 44 44 0 0 12
24 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 42 42 0 0 14
25 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 42 42 0 0 13
26 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 42 42 0 0 12
27 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 40 40 0 0 14
28 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 39 39 0 0 15
29 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 41 41 0 0 14
30 Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 170/2015 zo dňa 21. 4. 2015. 42 42 0 0 13
31 Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 287/2015 zo dňa 15. 12. 2015. 44 42 0 2 11
20 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 46 44 1 1 11
Nájdených 31 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť