Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 21/2016

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
11 Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018. posl. Bujda - zmena 57 57 0 0 1
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 55 55 0 0 1
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 55 55 0 0 1
6 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 325/2016 zo dňa 25. 4. 2016. 55 55 0 0 3
10 Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018. posl. Bujda - zmena 55 40 0 15 3
3 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 54 54 0 0 3
5 Návrh na udelenie Cien PSK. 54 53 0 1 4
8 Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK pre rok 2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z vlastných príjmov PSK v zmysle VZN PSK č. 15/2008 v platnom znení. zmena textu 54 54 0 0 4
9 Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016. 54 54 0 0 4
7 Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK pre rok 2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z vlastných príjmov PSK v zmysle VZN PSK č. 15/2008 v platnom znení. zmena textu 53 53 0 0 5
4 Návrh na udelenie Cien PSK. posl. Hopta pozmeňovací návrh tajné hlasovanie zo všetkýc 52 3 4 45 6
21 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 27/2014 zo dňa 18. 2. 2014. 51 51 0 0 7
23 Rôzne: Informácia o vzdaní sa funkcie člena komisie sociálnej. 51 51 0 0 7
20 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 137/2014 zo dňa 9. 12. 2014. 50 50 0 0 8
22 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektu "Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii" - stavebné práce. 50 49 0 1 8
19 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK. 49 49 0 0 9
18 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 47 46 0 1 11
17 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 45 45 0 0 13
14 Návrh na schválenie žiadostí o NFP, ich spolufinancovanie a predfinancovanie z rozpočtu PSK. 44 44 0 0 14
15 Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2016 – 2017. 44 44 0 0 14
16 Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. 44 44 0 0 14
13 Návrh na splynutie Domova sociálnych služieb Dúha a ProALIA a zriadenie Zariadenia sociálnych služieb Egídius. 43 43 0 0 14
12 Návrh na zrušenie Zariadenia pestúnskej starostlivosti v Bardejovskej Novej Vsi, Jabloňová 7, 085 01 Bardejovská Nová Ves. 40 40 0 0 16
Nájdených 23 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť