Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 22/2016

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
36 Rôzne. predseda Chudík - návrh odmeny poslancom 49 49 0 0 4
35 Rôzne. posl. Ceľuch - návrh odmeny hl. kontrolórovi 47 47 0 0 6
19 Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - schválenie projektových žiadostí v oblasti trvaloudržateľnej cezhraničnej dopravy (prioritná os 2). 3 47 47 0 0 6
18 Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - schválenie projektových žiadostí v oblasti trvaloudržateľnej cezhraničnej dopravy (prioritná os 2). 2 46 46 0 0 7
17 Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - schválenie projektových žiadostí v oblasti trvaloudržateľnej cezhraničnej dopravy (prioritná os 2). 1 45 45 0 0 8
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 51 51 0 0 1
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 50 50 0 0 2
3 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 49 49 0 0 3
4 Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2017. 49 49 0 0 3
5 Úprava rozpočtu č. 7/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016. 47 47 0 0 5
6 Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, 26/2011, 29/2012, 36/2013 a č. 52/2015. 50 50 0 0 2
7 Rozdelenie dotácií v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK pre rok 2016. 47 47 0 0 5
8 Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie. 48 48 0 0 4
9 Návrh na zriadenie výboru pre audit. 44 44 0 0 8
10 Návrh rozpočtu PSK na roky 2017 – 2019. 49 49 0 0 2
11 Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2017 – 2019. 49 49 0 0 3
12 Zlúčenie Krajského múzea v Prešove s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou a zmena formy hospodárenia Krajského múzea v Prešove. 44 38 0 6 9
13 Návrh na predloženie projektovej žiadosti o NFP na vypracovanie strategického dokumentu pre oblasť dopravy „Plán udržateľnej mobility PSK“ v rámci IROP, Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Investičná priorita 1.2. 43 43 0 0 10
14 Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja 2017 pre umiestnenie nadradenej technickej infraštruktúry - Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko. 40 40 0 0 12
15 Vlajkový projekt “Svätomariánska púť“ („Svetlo z východu“) programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 - schválenie a financovanie projektu. 43 43 0 0 9
16 Medzinárodný projekt PSK „PROMETEUS“ programu Interreg EUROPE – schválenie a financovanie projektu. 44 44 0 0 8
20 Program SK08 Cezhraničná spolupráca 2009-2014 Schéma malých grantov NFM „Monitoring klimatických podmienok a zjazdnosti komunikácií v slovensko-ukrajinskom pohraničí“ – schválenie a financovanie dodatočných aktivít projektu. 46 46 0 0 7
21 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ – stavebné práce. 43 43 0 0 10
22 Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR. 41 41 0 0 12
23 Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia sociálnych služieb Egídius, Ťačevská 38,085 01 Bardejov. 43 43 0 0 10
24 Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2017. 47 47 0 0 6
25 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 44 44 0 0 9
26 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 44 44 0 0 9
27 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 44 44 0 0 9
28 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 43 43 0 0 10
29 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 92/2014 zo dňa 26. 8. 2014. 45 44 0 1 8
30 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 222/2015 zo dňa 25. 8. 2015 46 46 0 0 7
31 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 336/2016 zo dňa 25. 4. 2016 46 46 0 0 7
32 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 342/2016 zo dňa 25. 4. 2016 45 45 0 0 8
33 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 229/2015 zo dňa 25. 8. 2015. 44 44 0 0 9
34 Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 47 47 0 0 6
Nájdených 36 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť