Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 19/2016

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
23 Rôzne. Zmena uznesenia č. 169/2015 48 48 0 0 7
22 Návrh na založenie spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 332/2016 zo dňa 25. 4. 2016. 51 51 0 0 4
21 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ – stavebný dozor a stavebné práce. 50 50 0 0 5
20 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 255/2015 zo dňa 27. 10. 2015. 49 49 0 0 6
19 Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 140/2014 zo dňa 9. 12. 2014. 49 49 0 0 6
18 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 275/2015 zo dňa 15. 12. 2015. 50 49 1 0 5
17 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 196/2015 zo dňa 16. 6. 2015. 46 46 0 0 9
16 Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 45 45 0 0 10
15 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 42 42 0 0 13
14 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 42 42 0 0 13
13 Informatívna správa o činnosti SO/RO pre ROP v programovom období 2007 – 2014 a schválenie spolufinancovania výdavkov spojených s činnosťou SO pre IROP na programové obdobie 2014 – 2020. 48 48 0 0 7
12 Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2015. 47 47 0 0 8
11 Projektový zámer PSK v rámci programu Interreg Europe s názvom „EU CYCLE“. 44 44 0 0 10
10 Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov a zriaďuje Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov. 47 47 0 0 7
9 Návrh na zmenu právnej formy hospodárenia Hvezdárne a planetária v Prešove. 48 48 0 0 7
8 Rozdelenie dotácií podľa VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva Zastupiteľstva PSK pre rok 2016. 55 55 0 0 0
7 Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016. 55 55 0 0 0
6 Uznesenie Zastupiteľstva PSK k otvorenému listu predsedovi PSK - Žiadosť o pomoc (prieskumné práce v prieskumnom území na ťažbu ropy a horľavého zemného plynu). 51 51 0 0 4
5 Zásady kontrolnej činnosti ÚHK PSK. 52 52 0 0 2
4 Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2016. 51 51 0 0 2
3 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 49 49 0 0 3
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 49 47 0 2 3
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 50 50 0 0 2
Nájdených 23 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť