1,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,,42,42,0,0,6 2,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,,51,51,0,0,1 3,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,pre bod 16,52,52,0,0,2 4,Schválenie zmeny zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK.,,53,50,0,3,1 5,Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2021.,,53,53,0,0,1 6,Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.,,52,52,0,0,2 7,Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2021,,52,52,0,0,3 8,"Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v platnom znení.",,56,56,0,0,1 9,Úprava rozpočtu PSK č. 6/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020.,,58,58,0,0,0 10,Návrh rozpočtu PSK na roky 2021 ­ 2023.,posl. Šmilňák - úprava v uznesení,59,30,2,27,1 11,Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2021 ­ 2023.,,58,45,0,13,2 12,"Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.",celok,58,34,0,24,2 13,"Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.",posl. Bieľak - úprava v uznesení,40,22,0,18,5 14,"Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.",,50,26,0,24,2 15,"Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.",posl. Bieľak - úprava v uznesení,57,33,0,24,1 16,"Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.",,57,50,0,7,1 17,Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení +Výzva pre región.,posl. Šmilňák - úprava v uznesení,55,54,0,1,3 18,Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení +Výzva pre región.,posl. Bieľak - úprava v uznesení,53,53,0,0,6 19,Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení +Výzva pre región.,,58,58,0,0,1 20,Výzva PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení.,,57,57,0,0,2 21,Výzva Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení.,posl. Makatúra - úprava v uznesení,57,57,0,0,2 22,Výzva Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení.,,57,57,0,0,2 23,Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020.,,57,57,0,0,2 24,Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020.,posl. Bieľak - úprava v obsadení zastúpenia Rád,55,33,0,22,5 25,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 565/2020 zo dňa 19. 10. 2020.,,58,58,0,0,2 26,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 566/2020 zo dňa 19. 10. 2020.,,58,58,0,0,2 27,Schválenie a prijatie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility PSK.,posl. Bieľak - úprava textu,55,55,0,0,4 28,Schválenie a prijatie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility PSK.,,53,53,0,0,6 29,Dofinancovanie projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov vyplývajúcich zo zmenových procedúr.,,55,55,0,0,5 30,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 523/2020 zo dňa 22. 6. 2020.,,55,55,0,0,5 31,Informatívna správa o efektívnejších krokoch pre zabezpečenie kvality investícií v rámci PSK.,,55,55,0,0,5 32,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK ­ prípad hodný osobitného zreteľa.,,54,45,0,9,6 33,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK ­ prípad hodný osobitného zreteľa.,,55,55,0,0,5 34,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK ­ prípad hodný osobitného zreteľa.,,53,53,0,0,7 35,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK ­ prípad hodný osobitného zreteľa.,,55,54,0,1,5 36,Nájom nehnuteľného majetku PSK ­ prípad hodný osobitného zreteľa.,,56,56,0,0,4 37,Nájom nehnuteľného majetku PSK ­ prípad hodný osobitného zreteľa.,,57,56,0,1,2 38,Nájom nehnuteľného majetku PSK ­ prípad hodný osobitného zreteľa.,posl. Hrabčák - úprava v uznesení,54,35,1,18,5 39,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 579/2017 zo dňa 22. 8. 2017 - prípad hodný osobitného zreteľa.,,56,56,0,0,3 40,Nájom nehnuteľného majetku PSK ­ prípad hodný osobitného zreteľa.,,56,56,0,0,3 41,Nájom nehnuteľného majetku PSK ­ prípad hodný osobitného zreteľa.,bod B,55,55,0,0,4 42,Majetkové prevody nehnuteľného majetku ­ kúpa.,,56,56,0,0,3 43,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 545/2020 zo dňa 24. 8. 2020.,,56,56,0,0,3 44,Majetkové prevody nehnuteľného majetku ­ kúpa.,,55,55,0,0,4 45,Majetkové prevody nehnuteľného majetku ­ kúpa.,,56,56,0,0,3 46,Majetkové prevody nehnuteľného majetku ­ kúpa.,,56,55,0,1,3 47,Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.,,53,53,0,0,6 48,"Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. a prevzatie záväzku na nový peňažný vklad.",,44,34,1,9,15 49,"Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. a prevzatie záväzku na nový peňažný vklad.","posl. Ferenčák - úprava v uznesení, doplniť body C a D",56,31,0,25,3 50,1.Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o dielo na výstavbu štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove. 2. Návrh na schválenie financovania výstavby štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove.,bez bodu E v uznesení,57,29,0,28,1 51,Návrh na vymenovanie riaditeľa CSS Vita Vitalis Prešov na funkčné obdobie 5 rokov.,,57,57,0,0,2 52,Rôzne.,posl. Vook - návrh na uznesenie: súdna mapa,48,28,1,19,9 53,Rôzne.,posl. Bieľak - odmena hlavnému kontrolórovi,52,51,0,1,3 54,Rôzne.,posl. Hopta - odmena poslancom ZPSK,45,36,1,8,8