1,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,Schválenie zmien programu - predseda PSK,54,40,0,14,3 2,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,,56,56,0,0,1 3,Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.,,55,55,0,0,2 4,Návrh na udelenie Cien PSK.,,56,55,0,1,1 5,Návrh VZN PSK č. ../2020 o organizácii referenda PSK.,,57,57,0,0,2 6,Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva PSK.,,57,57,0,0,2 7,Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020.,,59,59,0,0,1 8,Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie.,,59,59,0,0,1 9,Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na školský rok 2021/2022.,,56,55,0,1,3 10,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 469/2020 zo dňa 25. 5. 2020.,,60,60,0,0,0 11,"Návrh na predfinancovanie projektu SOŠ gastronómie a služieb, Prešov - výstavba multifunkčného ihriska.",,57,57,0,0,2 12,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 495/2020 zo dňa 22. 6. 2020.,,59,59,0,0,0 13,Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57.,,58,58,0,0,1 14,Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020.,,57,57,0,0,2 15,Návrh strategicko-plánovacích regiónov na území PSK.,,56,56,0,0,3 16,Informatívna správa o zmenách v Inovačnom partnerskom centre.,,53,37,0,16,6 17,Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2020/2021.,,54,54,0,0,6 18,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 23/2018 zo dňa 5. 3. 2020.,,55,55,0,0,5 19,Návrh na zmenu člena dozornej rady IDS Východ,,55,55,0,0,5 20,Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.,,57,57,0,0,3 21,Majetkové prevody nehnuteľného majetku ­ kúpa.,,59,59,0,0,1 22,Majetkové prevody nehnuteľného majetku ­ kúpa.,,58,58,0,0,1 23,Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.,,58,58,0,0,2 24,Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.,,57,56,0,1,3 25,Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.,,55,54,1,0,5 26,Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.,,56,55,0,1,4 27,"Zmena Stanov spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.",,56,56,0,0,3 28,"Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti, vyradenie a fyzickú likvidáciu nehnuteľného majetku.",,55,55,0,0,4 29,Rôzne. Schválenie výdavkov na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.,,54,54,0,0,5