1,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,program s vypustením bodu 6 + nová úprava rozpočtu,56,56,0,0,0 2,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,,55,52,0,3,1 3,Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.,,55,55,0,0,2 4,Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2020.,,57,57,0,0,0 5,Úprava rozpočtu PSK č. 3/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020.,SÚC PSK – pôvodné,57,57,0,0,0 6,Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti.,"posl. Damankoš – okresy Vranov, Snina",56,45,0,11,2 7,Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti.,posl. Damankoš – zmena názvu školy,56,44,0,12,2 8,Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti.,posl. Dupkala – presun OA v Prešove,58,16,1,41,0 9,Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti.,Medzilaborce,58,55,1,2,0 10,Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti.,Stropkov,57,57,0,0,1 11,Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti.,Prešov,56,51,0,5,2 12,Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti.,Levoča,57,33,4,20,1 13,Vyúčtovanie zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2019.,,42,42,0,0,16 14,Vyúčtovanie zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2019.,správne k bodu 8. - Schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí NFP zo zdrojov EÚ v rámci IROP Poznámka: spolu 6 uznesení,42,42,0,0,16 15,Schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP zo zdrojov EÚ v rámci IROP.,správne k bodu 9. - Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Mikroprogram PSK,41,41,0,0,17 16,"Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región,Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok.",,48,48,0,0,10 17,Integrovaná sieť regionálnych rozvojových centier PSK.,,35,35,0,0,23 18,Budovanie personálnych a odborných kapacít na podporu sociálnej ekonomiky v PSK.,,37,37,0,0,21 19,Dodatočné finančné prostriedky pre Strešné projekty PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SR 2014 – 2020.,,39,39,0,0,19 20,Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57.,,42,42,0,0,16 21,Účasť PSK v projekte „Touristic Visegrad Without Bordes“ pripravovaného v rámci aktuálnej výzvy Vyšehradského fondu.,,43,43,0,0,15 22,Úprava spolufinancovania projektu „Recapture the Fortress Cities“ (Obnova opevnených miest).,,42,42,0,0,16 23,Pilotná schéma: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC/regionálnej územnej samosprávy.,,40,40,0,0,18 24,Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK.,,46,45,0,1,12 25,Akčný plán propagácie elektromobility v PSK v rámci projektu PROMETEUS (Propagácia e-mobility v regiónoch EÚ) program INTERREG EUROPE.,,45,45,0,0,13 26,Informatívna správa o nástroji na prácu s informáciami – Geoportál Prešovského kraja (geopresovregion.sk).,,38,38,0,0,20 27,Návrh na zmeny v orgánoch Agentúry regionálneho rozvoja PSK.,,37,37,0,0,21 28,Výročná správa Agentúry regionálneho rozvoja PSK za rok 2019.,,36,36,0,0,22 29,Výročná správa KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2019.,,38,38,0,0,20 30,"Návrh na zmeny v orgánoch a zmenu spoločenskej zmluvy spoločnosti Futbal Tatran Aréna, s. r. o.",posl. Hrabčák – pozmeňovací návrh,50,21,0,29,8 31,"Návrh na zmeny v orgánoch a zmenu spoločenskej zmluvy spoločnosti Futbal Tatran Aréna, s. r. o.",,51,32,1,18,7 32,Dodatok č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.,,53,52,0,1,5 33,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,,53,53,0,0,5 34,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,,51,34,1,16,7 35,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,,49,49,0,0,9 36,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,,51,51,0,0,7 37,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 407/2020 zo dňa 20. 2. 2020.,,50,49,0,1,8 38,Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,,51,51,0,0,7 39,Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,,50,50,0,0,8 40,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,,50,50,0,0,8 41,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,,51,51,0,0,7 42,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,,50,50,0,0,8 43,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,,50,50,0,0,8 44,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,,50,42,1,7,8 45,"Nájomná zmluva s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku, Kežmarok – Budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.",posl. Hrabčák – pozmeňovací návrh,49,8,9,32,9 46,"Nájomná zmluva s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku, Kežmarok – Budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.",,51,50,0,1,7 47,"Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaných projektov: Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 10 na praktickom vyučovaní.",,44,44,0,0,14 48,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaných projektov: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ technickej v Prešove na praktickom vyučovaní.,,43,43,0,0,15 49,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaných projektov: Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní.,,42,42,0,0,16 50,Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 3/2018 zo dňa 29. 1. 2018,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit",38,34,0,4,20 51,Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 375/2019 zo dňa 9. 12. 2019.,Návrh na zmenu uznesenia ZPSK č. 3/2018 zo dňa 29.1.2018,39,39,0,0,19 52,.,Návrh na zmenu uznesenia ZPSK č. 375/2019 zo dňa 9.12.2019,39,39,0,0,19