1,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,,55,55,0,0,0 2,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,,50,50,0,0,5 3,Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.,,55,55,0,0,0 4,Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2019.,,55,55,0,0,0 5,Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2019.,,55,55,0,0,0 6,Úprava rozpočtu PSK č. 5/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019.,,56,54,0,2,0 7,Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2019.,,54,54,0,0,2 8,Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie.,,54,53,0,1,2 9,"Informácia o vysporiadaní výsledku hospodárenia spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., za rok 2018.",,52,40,0,12,4 10,"Návrh na menovanie riaditeľky Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3, Batizovce.",,52,52,0,0,4 11,"Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší SPŠ drevárska, Bardejovská 24, Prešov vrátane Elokovaného pracoviska, Močidľany 36, Jarovnice ako súčasti SPŠ drevárskej, Bardejovská 24, Prešov a Školská jedáleň, Bardejovská 24, Prešov ako súčasť SPŠ drevárskej, Bardejovská 24,Prešov.",,46,46,0,0,10 12,"Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší SOŠ technická, Pionierska 361/4, Svidník.",,47,47,0,0,9 13,"Návrh VZN č. ../2019, ktorým sa ruší Elokované pracovisko, Sládkovičova 510, Hranovnica ako súčasť SOŠ agropotravinárskej a technickej,Kušnierska brána 349/2, Kežmarok.",,44,44,0,0,12 14,"Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa mení VZN PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach,v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení VZN PSK č. 31/2013 a VZN PSK č. 45/2015.",,46,46,0,0,10 15,"Prerokovanie petície „Proti vyradeniu Obchodnej akadémie, Volgogradská 3, Prešov zo siete stredných škôl“.",,44,44,0,0,12 16,Návrh Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.,,44,44,0,0,12 17,"Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa vydáva Záväzná časť Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.",,45,45,0,0,11 18,Informatívna správa o realizácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci I. etapy iniciatívy Catching-up Regions v PSK.,,36,36,0,0,20 19,Návrh vstupu PSK do záujmového združenia právnických osôb Košice IT Valley z. p. o.,,35,35,0,0,21 20,Návrh na ukončenie členstva PSK v občianskom združení Východoslovenská investičná agentúra (VIA) so sídlom v Košiciach.,,38,37,0,1,18 21,Predloženie žiadosti o NFP na projekt s názvom „Smart Prešovský samosprávny kraj“ na základe výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj vyhlásenej v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.,,40,40,0,0,16 22,Projekt „Obnova hradobných miest“ (Recapture the Forest Cities) – schválenie a financovanie projektu 4. výzvy programu Interreg Europe.,,41,41,0,0,15 23,Implementácia programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 v rámci Regionálneho kontaktného bodu PSK – schválenie a financovanie technickej pomoci.,,40,40,0,0,16 24,Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov kultúrnych organizácií v zriaď. pôsobnosti PSK z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020.,,40,40,0,0,16 25,"Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov zapojenej do Výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.",,43,43,0,0,13 26,"Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu Gymnázia J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča zapojeného do Výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.",,38,38,0,0,18 27,Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 – schválenie projektových žiadostí.,Uznesenie - 3 projektové žiadosti,45,45,0,0,11 28,Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 – schválenie projektových žiadostí.,"bod č.26 - Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 – 2020, Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2019-44 – schválenie projektových žiadostí. Uznesenie - 2 projektové žiadosti.",49,49,0,0,7 29,"Návrh na založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja a majetkovú účasť Košického a Prešovského samosprávneho kraja v tejto spoločnosti.",,53,53,0,0,3 30,Výročná správa ARR PSK za rok 2018.,,54,54,0,0,2 31,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,,51,51,0,0,5 32,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,,55,55,0,0,1 33,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,,55,55,0,0,1 34,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.,posl. Pilip - zmena uznesenia,53,46,1,6,3 35,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.,,51,51,0,0,5 36,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.,,56,56,0,0,0 37,Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,,51,51,0,0,5 38,"Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom.",posl. Babin - zmena uznesenia,48,41,0,7,8 39,"Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom.",,53,53,0,0,3 40,Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.,,52,47,5,0,4 41,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 222/2015 zo dňa 25. 8. 2015 v znení uznesení Zastupiteľstva PSK č. 440/2016 zo dňa 12. 12. 2016 a č. 543/2017 zo dňa 19. 6. 2017.,,54,54,0,0,2 42,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 92/2014 zo dňa 26. 8. 2014 v znení uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 439/2016 zo dňa 12. 12. 2016.,,52,52,0,0,4 43,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 578/2017 zo dňa 22. 8. 2017.,,54,54,0,0,2 44,Návrh na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku PSK.,,48,48,0,0,8 45,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Poprad – obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy“.,,48,48,0,0,8 46,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“.,,47,46,0,1,9 47,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov na Strednej zdravotníckej škole v Humennom na praktickom vyučovaní“.,,46,46,0,0,10 48,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov SPŠ strojníckej na praktickom vyučovaní“.,,47,47,0,0,9 49,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Prešov - SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“.,"posl. Benko - návrh uznesenia (hl. kontrolór, analýza)",47,30,1,16,9 50,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Prešov - SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“.,,49,48,1,0,7 51,Informatívna správa o pripravovaných investičných zámeroch: A/ Rekonštrukcia a modernizácia Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. B/ Rekonštrukcia a modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. C/ Optimalizácia umiestnenia stredných škôl v meste Kežmarok.,,42,42,0,0,13 52,Predloženie žiadosti o NFP s názvom "Výstavba zariadenia na využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v inštitúcii DSS Dotyk Medzilaborce".,,40,40,0,0,15 53,Rôzne: Návrh na voľbu člena-neposlanca komisie sociálnych vecí a rodiny zriadenej pri Zastupiteľstve PSK.,,41,41,0,0,14 54,Rôzne:Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 108/2018 zo dňa 22. 10. 2018.,,41,41,0,0,14