1,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,,50,47,0,3,1 2,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,,51,51,0,0,1 3,Záverečný účet PSK za rok 2018.,uznesenie - časť A,55,55,0,0,0 4,Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2018.,"K bodu 2.A - Záverečný účet PSK za rok 2018, uznesenie - časť B",55,55,0,0,0 5,Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019.,posl. Jánošík,48,18,2,28,7 6,Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019.,,51,51,0,0,4 7,Zmena podmienok Výzvy Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019.,,52,52,0,0,3 8,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,,47,47,0,0,8 9,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,,44,44,0,0,11 10,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Prešov – SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“.,,45,45,0,0,10 11,"Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu – SOŠ elektrotechnická, Poprad – Matejovce“.",,46,45,0,1,9 12,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad“.,,48,47,0,1,7 13,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“.,,47,46,0,1,8 14,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“.,,47,47,0,0,8