1,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,,51,51,0,0,1 2,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,,50,50,0,0,2 3,Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.,,49,49,0,0,3 4,Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2017.,,49,49,0,0,3 5,Úprava rozpočtu č. 7/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.,,47,47,0,0,5 6,"Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, 26/2011, 29/2012, 36/2013 a č. 52/2015.",,50,50,0,0,2 7,Rozdelenie dotácií v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK pre rok 2016.,,47,47,0,0,5 8,Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie.,,48,48,0,0,4 9,Návrh na zriadenie výboru pre audit.,,44,44,0,0,8 10,Návrh rozpočtu PSK na roky 2017 – 2019.,,49,49,0,0,2 11,Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2017 – 2019.,,49,49,0,0,3 13,"Návrh na predloženie projektovej žiadosti o NFP na vypracovanie strategického dokumentu pre oblasť dopravy „Plán udržateľnej mobility PSK“ v rámci IROP, Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Investičná priorita 1.2.",,43,43,0,0,10 14,Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja 2017 pre umiestnenie nadradenej technickej infraštruktúry - Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko.,,40,40,0,0,12 15,Vlajkový projekt “Svätomariánska púť“ („Svetlo z východu“) programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 - schválenie a financovanie projektu.,,43,43,0,0,9 16,Medzinárodný projekt PSK „PROMETEUS“ programu Interreg EUROPE – schválenie a financovanie projektu.,,44,44,0,0,8 17,Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - schválenie projektových žiadostí v oblasti trvaloudržateľnej cezhraničnej dopravy (prioritná os 2).,1,45,45,0,0,8 18,Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - schválenie projektových žiadostí v oblasti trvaloudržateľnej cezhraničnej dopravy (prioritná os 2).,2,46,46,0,0,7 19,Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - schválenie projektových žiadostí v oblasti trvaloudržateľnej cezhraničnej dopravy (prioritná os 2).,3,47,47,0,0,6 20,Program SK08 Cezhraničná spolupráca 2009-2014 Schéma malých grantov NFM „Monitoring klimatických podmienok a zjazdnosti komunikácií v slovensko-ukrajinskom pohraničí“ – schválenie a financovanie dodatočných aktivít projektu.,,46,46,0,0,7 21,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ – stavebné práce.,,43,43,0,0,10 22,"Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.",,41,41,0,0,12 23,"Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia sociálnych služieb Egídius, Ťačevská 38,085 01 Bardejov.",,43,43,0,0,10 24,Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2017.,,47,47,0,0,6 25,Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.,,44,44,0,0,9 26,Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.,,44,44,0,0,9 27,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,,44,44,0,0,9 28,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,,43,43,0,0,10 30,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 222/2015 zo dňa 25. 8. 2015,,46,46,0,0,7 31,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 336/2016 zo dňa 25. 4. 2016,,46,46,0,0,7 32,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 342/2016 zo dňa 25. 4. 2016,,45,45,0,0,8 33,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 229/2015 zo dňa 25. 8. 2015.,,44,44,0,0,9 34,Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.,,47,47,0,0,6 35,Rôzne.,posl. Ceľuch - návrh odmeny hl. kontrolórovi,47,47,0,0,6 36,Rôzne.,predseda Chudík - návrh odmeny poslancom,49,49,0,0,4 29,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 92/2014 zo dňa 26. 8. 2014.,,45,44,0,1,8 12,Zlúčenie Krajského múzea v Prešove s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou a zmena formy hospodárenia Krajského múzea v Prešove.,,44,38,0,6,9