1,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,,50,50,0,0,2 2,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,,49,47,0,2,3 3,Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.,,49,49,0,0,3 4,Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2016.,,51,51,0,0,2 5,Zásady kontrolnej činnosti ÚHK PSK.,,52,52,0,0,2 6,Uznesenie Zastupiteľstva PSK k otvorenému listu predsedovi PSK - Žiadosť o pomoc (prieskumné práce v prieskumnom území na ťažbu ropy a horľavého zemného plynu).,,51,51,0,0,4 7,Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.,,55,55,0,0,0 8,Rozdelenie dotácií podľa VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva Zastupiteľstva PSK pre rok 2016.,,55,55,0,0,0 9,Návrh na zmenu právnej formy hospodárenia Hvezdárne a planetária v Prešove.,,48,48,0,0,7 10,"Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov a zriaďuje Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov.",,47,47,0,0,7 11,Projektový zámer PSK v rámci programu Interreg Europe s názvom „EU CYCLE“.,,44,44,0,0,10 12,Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2015.,,47,47,0,0,8 13,Informatívna správa o činnosti SO/RO pre ROP v programovom období 2007 – 2014 a schválenie spolufinancovania výdavkov spojených s činnosťou SO pre IROP na programové obdobie 2014 – 2020.,,48,48,0,0,7 14,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,,42,42,0,0,13 15,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.,,42,42,0,0,13 16,Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.,,45,45,0,0,10 17,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 196/2015 zo dňa 16. 6. 2015.,,46,46,0,0,9 18,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 275/2015 zo dňa 15. 12. 2015.,,50,49,1,0,5 19,Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 140/2014 zo dňa 9. 12. 2014.,,49,49,0,0,6 20,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 255/2015 zo dňa 27. 10. 2015.,,49,49,0,0,6 21,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ – stavebný dozor a stavebné práce.,,50,50,0,0,5 22,"Návrh na založenie spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 332/2016 zo dňa 25. 4. 2016.",,51,51,0,0,4 23,Rôzne.,Zmena uznesenia č. 169/2015,48,48,0,0,7