2,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,,58,58,0,0,0 3,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,,58,56,0,2,0 4,Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 269/2015 zo dňa 15.12.2015.,,58,58,0,0,0 5,Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.,,57,57,0,0,2 6,Záverečný účet PSK za rok 2015.,,56,56,0,0,3 7,Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2015.,,56,56,0,0,3 8,Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.,,57,57,0,0,2 9,Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnej údržbe ciest v roku 2016 – investičné akcie.,,49,49,0,0,10 10,Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2015.,,43,43,0,0,15 11,A/Informatívna správa o realizácii cezhraničných programov na úrovni PSK. B/ Schválenie systému riadenia a financovania projektov Programu INTERREG V-A 2014-2020 v rámci kompetencií PSK.,,37,37,0,0,19 12,Návrh na schválenie účasti PSK ako partnera projektu v rámci vyzvania „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“.,,38,38,0,0,18 13,Informatívna správa o realizácii projektov v rámci výzvy ROP 4.1d – 2012/01.,,38,38,0,0,19 14,Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.,,41,41,0,0,16 15,Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2015.,,45,45,0,0,12 16,"Prerokovanie podielu PSK na projekte rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v meste Prešov.",,47,47,0,0,10 17,Návrh na združenú investíciu „Rekonštrukcia tréningového centra obecných sociálnych podnikov“ – obec Spišský Hrhov a PSK.,,47,47,0,0,10 18,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,,44,44,0,0,13 19,Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.,,48,46,0,2,9 20,Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.,,46,44,1,1,11 21,Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.,,44,44,0,0,13 22,Schválenie kúpnej ceny ponúknutej v obchodnej verejnej súťaži.,,43,42,0,1,13 23,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,,44,44,0,0,12 24,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,,42,42,0,0,14 25,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,,42,42,0,0,13 26,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,,42,42,0,0,12 27,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.,,40,40,0,0,14 28,Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa,,39,39,0,0,15 29,Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,,41,41,0,0,14 30,Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 170/2015 zo dňa 21. 4. 2015.,,42,42,0,0,13 31,Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 287/2015 zo dňa 15. 12. 2015.,,44,42,0,2,11 1,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,Bod 18.A bol prečíslovaný na bod 02.,57,57,0,0,1