1,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,,55,55,0,0,1 2,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,,55,55,0,0,1 3,Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.,,54,54,0,0,3 4,Návrh na udelenie Cien PSK.,posl. Hopta pozmeňovací návrh tajné hlasovanie zo všetkýc,52,3,4,45,6 5,Návrh na udelenie Cien PSK.,,54,53,0,1,4 6,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 325/2016 zo dňa 25. 4. 2016.,,55,55,0,0,3 7,Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK pre rok 2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z vlastných príjmov PSK v zmysle VZN PSK č. 15/2008 v platnom znení.,zmena textu,53,53,0,0,5 8,Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK pre rok 2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z vlastných príjmov PSK v zmysle VZN PSK č. 15/2008 v platnom znení.,zmena textu,54,54,0,0,4 9,Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.,,54,54,0,0,4 10,"Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018.",posl. Bujda - zmena,55,40,0,15,3 11,"Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018.",posl. Bujda - zmena,57,57,0,0,1 12,"Návrh na zrušenie Zariadenia pestúnskej starostlivosti v Bardejovskej Novej Vsi, Jabloňová 7, 085 01 Bardejovská Nová Ves.",,40,40,0,0,16 13,Návrh na splynutie Domova sociálnych služieb Dúha a ProALIA a zriadenie Zariadenia sociálnych služieb Egídius.,,43,43,0,0,14 14,"Návrh na schválenie žiadostí o NFP, ich spolufinancovanie a predfinancovanie z rozpočtu PSK.",,44,44,0,0,14 15,Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2016 – 2017.,,44,44,0,0,14 16,"Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.",,44,44,0,0,14 17,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,,45,45,0,0,13 18,Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.,,47,46,0,1,11 19,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.,,49,49,0,0,9 20,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 137/2014 zo dňa 9. 12. 2014.,,50,50,0,0,8 21,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 27/2014 zo dňa 18. 2. 2014.,,51,51,0,0,7 22,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektu "Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii" - stavebné práce.,,50,49,0,1,8 23,Rôzne: Informácia o vzdaní sa funkcie člena komisie sociálnej.,,51,51,0,0,7