Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Register poskytovateľov sociálnych služieb

Zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb

Zverejnenie zoznamu registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji. Služba umožňuje požiadať o doplňujúce informácie týkajúce sa tejto služby.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách vedie register poskytovateľov sociálnych služieb a vykonáva zmeny v uvedenom registri.

Informácie sú prioritne určené pre poskytovateľov sociálnych služieb, právnické osoby, fyzické osoby, obce.

Táto služba poskytuje občanovi komplexné informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb v Prešovskom kraji - kontaktné údaje poskytovateľa, druh, formu a rozsah poskytovanej sociálnej služby, celkovú kapacitu. V registri  je možné údaje filtrovaťvyhľadávať podľa zadaných parametrov ako sú názov, okres, mesto, druha a forma sociálnej služby.

Ak chce občan požiadať o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji, môže tak urobiť prostredníctvom služby Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Ak chce poskytovateľ sociálnej služby požiadať o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji, môže tak urobiť prostredníctvom služby Registrovanie poskytovateľov sociálnej služby.

Lehota vybavenia služby

O zápise do registra vyšší územný celok nevyhotovuje rozhodnutie a zápis do registra vykoná najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia všetkých dokladov.

Ak vyšší územný celok zistí, že žiadosť o zápis do registra neobsahuje potrebné náležitosti, písomne vyzve žiadateľa o zápis do registra, aby doplnil požadované údaje a doklady. V takomto prípade, lehota na odstránenie nedostatkov nesmie byť kratšia ako 30 dní.

Vyšší územný celok rozhodne o nezapísaní do registra, ak žiadateľ o zápis do registra nedoplní žiadosť v lehote určenej v písomne j výzve.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Register poskytovateľov sociálnych služieb

Filter:

esluzby.filter.OBCHODNE_MENO

Poskytovateľ Druh sociálnej služby Adresa prevádzky Cieľová skupina Rozsah poskytovania soc. služby Forma soc. služby Kapacita
Gréckokatolícka charita Prešov Sociálne poradenstvo - špecializované osoby závislé od alkoholu, cigariet, drog, nelátkových závislostí ako napr. patologické hráčstvo, osoby bez domova, osoby so zdravotným postihnutím a seniori neurčitý terénna 0
Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie Špecializované zariadenie Rumanova 6 , Prešov 080 01 FO podľa § 39 so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie neurčitý pobytová - ročná 13
Mesto Sabinov Denné centrum J.Borodáča 7 , Sabinov 083 01 FO podľa § 56 neurčitý ambulantná 15
Gabriela n.o. Špecializované zariadenie Lemešianska 21 , Haniska 080 01 FO podľa § 39 so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie neurčitý pobytová - ročná 27
LUNETA, nezisková organizácia Zariadenie podporovaného bývania Železničiarska 582/14, Hanušovce nad Topľou 094 31 FO podľa § 34 neurčitý pobytová - ročná 12
SENIORPARK n.o. Špecializované zariadenie Michalská 396 , Spišské Bystré 059 18 FO podľa § 39 so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie neurčitý pobytová - ročná 20
Domov sociálnych služieb v Stropkove Rehabilitačné stredisko M. Slovenskej 904/22, Stropkov 091 01 FO podľa § 37 neurčitý ambulantná 6
AMOS n.o. Špecializované zariadenie Rokytov pri Humennom 32 067 13 FO podľa § 39 so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie neurčitý pobytová - ročná 20
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami Špecializované zariadenie Družstevná 25 , Batizovce 059 35 FO podľa § 39 so zdrav. postihnutím, ktorým je schizofrénia a organický psychosyndróm ťažkého stupňa neurčitý pobytová - ročná 40
Domov pre seniorov Špecializované zariadenie Mierová 88 , Stará Ľubovňa 064 01 FO podľa § 39 so zdravot. postih. -Parkinsonova choroba,Alzheimer.choroba, demencia neurčitý pobytová - ročná 80
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK Špecializované zariadenie Ševčenkova 681 , Medzilaborce 068 01 FO podľa § 39 so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie neurčitý pobytová - ročná 30
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Zariadenie pre seniorov Vyšný mlyn 13 , Kežmarok 060 01 FO podľa § 35 neurčitý pobytová - ročná 115
Mesto Spišské Podhradie komunitné centrum Štefánikova 494/40, Spišské Podhradie 053 04 FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý ambulantná 45
Mesto Svidník Opatrovateľská služba Svidník FO podľa § 41 neurčitý terénna 0
Obec Stakčín Opatrovateľská služba Stakčín FO podľa § 41 neurčitý terénna 0
Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum Humenné Sociálne poradenstvo - špecializované Kukurelliho 60 , Humenné 066 01 FO s ťažkým zdrav. Postihnutím a ich rodinní príslušnici neurčitý ambulantná 0
Obec Doľany sociálne poradenstvo - základné Doľany FO, rodiny, komunity v nepriaznivej sociálnej situácii - osoby sociálne vylúčené neurčitý terénna 0
Viktória, n.o. Opatrovateľská služba FO podľa § 41 neurčitý terénna 0
Obec Kamenná Poruba komunitné centrum Kamenná Poruba FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý terénna 0
Človek v ohrození komunitné centrum Sveržov 145 086 02 FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý ambulantná 80
Mesto Hanušovce nad Topľou terénna sociálna služba krízovej intervencie Hanušovce nad Topľou Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a),b),h) neurčitý terénna 0
Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o. Špecializované zariadenie Jilemnického 2086/7, Stropkov 091 01 FO podľa § 39 so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie neurčitý pobytová - ročná 80
Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o. Špecializované zariadenie Námestie slobody 256 , Spišský Štvrtok 053 14 FO podľa § 39 so zdrav. postihnutím schizofrénia a schizoafektívne poruchy neurčitý pobytová - ročná 30
Zariadenie sociálnych služieb Egídius Špecializované zariadenie Ťačevská 38 , Bardejov 085 01 FO podľa § 39 so zdravotným postihnutím duševná zaostalosť a porucha psychického vývinu neurčitý pobytová - ročná 30
VITAL SENIOR, n.o. Opatrovateľská služba FO podľa § 40 neurčitý terénna 0
WeBelka, n.o. požičiavanie pomôcok FO podľa § 47 neurčitý terénna 0
Obec Doľany terénna sociálna služba krízovej intervencie Doľany FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý terénna 0
Obec Doľany komunitné centrum Doľany 48 053 02 FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý ambulantná 50
Obec Doľany komunitné centrum Doľany FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý terénna 0
Obec Mníšek nad Popradom Opatrovateľská služba Mníšek nad Popradom FO podľa § 41 neurčitý terénna 0
Nájdených 911 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

 

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Odbor sociálnych vecí a rodiny
socialny(at)vucpo.sk

Kontakt

Ing. Milota Gašparová
milota.gasparova(at)vucpo.sk
051/70 81 620

Mgr. Martina Kapustová
martina.kapustova(at)vucpo.sk
051/70 81 612

Web

 

Podania

Životné situácie

  • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť