Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Služba umožňuje elektronicky požiadať o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách vedie register poskytovateľov sociálnych služieb a vykonáva zmeny v uvedenom registri.

Informácie sú prioritne určené pre občanov, poskytovateľov sociálnych služieb, právnické osoby, fyzické osoby, obce.

Táto služba umožňuje občanovi požiadať o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieby vyplnením nižšie uvedeného formulára.

Register (zoznam) poskytovateľoch sociálnych služieb nájdete na tejto stránke. Zoznam ponúka komplexné informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb v Prešovskom kraji (kontaktné údaje poskytovateľa, druh, formu a rozsah poskytovanej sociálnej služby, celkovú kapacitu) a možnosť filtrovania - vyhľadávania údajov podľa zadaných parametrov ako sú názov, okres, mesto, druha a forma sociálnej služby. Zoznamy v PDF dokumentoch sú dostupné na webovej stránke PSK v časti Poskytovatelia sociálnych služieb -  Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji (register).

Lehota vybavenia služby

Na poskytnutie výpisu z registra nie je stanovená konkrétna lehota. Vydanie výpisu trvá zvyčajne v priebehu niekoľkých dní, avšak najneskôr do 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Register poskytovateľov sociálnych služieb

Filter:

esluzby.filter.OBCHODNE_MENO

Poskytovateľ Druh soc. služby Adresa prevádzky Cieľová skupina Rozsah Forma Kapacita
Gréckokatolícka charita Prešov Sociálne poradenstvo - špecializované osoby závislé od alkoholu, cigariet, drog, nelátkových závislostí ako napr. patologické hráčstvo, osoby bez domova, osoby so zdravotným postihnutím a seniori neurčitý terénna 0
Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín vo Svidníku Útulok Dlhá 505/9, Svidník 089 01 FO podľa § 26 určitý pobytová - ročná 20
Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie Špecializované zariadenie Rumanova 6 , Prešov 080 01 FO podľa § 39 so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie neurčitý pobytová - ročná 13
Mesto Sabinov Denné centrum Jarková 75 , Sabinov 083 01 FO podľa § 56 neurčitý ambulantná 15
Dom detí Božieho milosrdenstva n.o. Denný stacionár Ul. Matice Slovenskej 1899/31, Stropkov 091 01 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 9
Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc Sociálne poradenstvo - špecializované Ďumbierska 40 , Prešov 080 01 Osoby po ukončení nariadenej ústav. starostlivosti v detskom domove a ich rodinní príslušníci neurčitý ambulantná 0
Mesto Poprad Stredisko osobnej hygieny Levočská 4051 , Poprad 058 01 FO podľa § 60 neurčitý ambulantná 0
MyMamy, o.z. Sociálne poradenstvo - špecializované Jánošíkova 70 , Prešov 080 01 Ženy a deti z Prešovského samosprávneho kraja, ktoré zažívajú násilie zo strany manžela, otca, bývalého mažela, partnera alebo osobám, zväčša ženám, zažívajúcim násilie iných členov/členiek rodiny neurčitý ambulantná 0
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach Domov sociálnych služieb Kukorelliho 17 , Giraltovce 087 01 FO podľa § 38 neurčitý pobytová - ročná 117
Senior dom Svida Špecializované zariadenie SNP 4 , Svidník 089 01 FO podľa § 39 so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie neurčitý pobytová - ročná 60
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG Špecializované zariadenie Mierová 63 , Humenné 066 01 FO podľa § 39 so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie neurčitý pobytová - ročná 17
Mesto Vranov nad Topľou komunitné centrum Toplianska 1040 , Vranov nad Topľou 093 01 FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý ambulantná 30
Obec Jakubovany Opatrovateľská služba Jakubovany FO podľa § 41 neurčitý terénna 0
Obec Hrabovec nad Laborcom Prepravná služba Hrabovec nad Laborcom FO s ŤZP alebo nepriaz.zdravotným stavom podľa § 42 neurčitý terénna 0
PARTNERSTVO SOCIÁLNEJ INKLÚZIE SUBREGIÓNU ŠARIŠ Sociálne poradenstvo - základné FO a rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii-v riziku sociálneho vylúčenia neurčitý terénna 0
Humanitarian, n.o. Požičiavanie pomôcok FO podľa § 47 určitý terénna 0
Obec Liptovská Teplička komunitné centrum Ul. Štefana Garaja 398/16, Liptovská Teplička 059 40 FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý ambulantná 10
Bez bariér n.o. služba včasnej intervencie Fyzické osoby podľa § 33 neurčitý terénna 0
NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o. terénna sociálna služba krízovej intervencie Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. d) neurčitý terénna 0
GERIA, n.o. zariadenie pre seniorov Vyšná Jablonka 34 067 34 FO podľa § 35 neurčitý pobytová - ročná 21
Humanitarian, n.o. zariadenie pre seniorov Vyšné Ružbachy 125 065 02 FO podľa § 35 neurčitý pobytová - ročná 20
Humanitarian, n.o. zariadenie pre seniorov Vyšné Ružbachy 125 065 02 FO podľa § 35 neurčitý ambulantná 20
Humanitarian, n.o. špecializované zariadenie Vyšné Ružbachy 125 065 02 FO podľa § 39 so zdravotným postihnutím, ktorým je Alzheimerova choroba a demencie rôzneho typu etiológie neurčitý pobytová - ročná 40
Občianske združenie Konkordia - Lat. Svornosť Útulok Košická 2 , Levoča 054 01 FO podľa § 26 určitý pobytová - ročná 30
Občianske združenie Konkordia - Lat. Svornosť Domov na polceste Košická 2 , Levoča 054 01 FO podľa § 27 určitý pobytová - ročná 10
Obec Lučivná Opatrovateľská služba Lučivná FO podľa § 41 neurčitý terénna 0
Mesto Hanušovce nad Topľou nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Zámocká 159 , Hanušovce nad Topľou 094 31 FO a rodina podľa § 28 neurčitý ambulantná 0
Mesto Hanušovce nad Topľou Denný stacionár Budovateľská 429 , Hanušovce nad Topľou 094 31 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 20
Mesto Hanušovce nad Topľou Opatrovateľská služba FO podľa § 41 neurčitý terénna 0
Mesto Hanušovce nad Topľou komunitné centrum Zámocká 159 , Hanušovce nad Topľou 094 31 FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý ambulantná 15
Nájdených 932 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Prostredníctvom tejto služby je možné podať elektronické podanie priamo z portálu PSK pomocou príslušného elektronického formulára podania.

UPOZORNENIE

Elektronicky podaná žiadosť musí byť podpísaná elektronickým podpisom žiadateľa - fyzickej osoby alebo štatutárneho zástupcu žiadateľa – právnickej osoby prostredníctvom eID karty, inak nie je platná a nebude vybavená.

Formulár elektronického podania je možné využiť aj bez použitia eID karty, ale v takomto prípade je potrebné vyplnený formulár vytlačiť a podpísať a takto vyplnenú žiadosť  v listinnej podobe zaslať na Odbor sociálny Úradu PSK.

Kontakty

Odbor

Odbor sociálnych vecí a rodiny    
socialny(at)vucpo.sk

Kontakt

Ing. Milota Gašparová
milota.gasparova(at)vucpo.sk
051/70 81 620

Mgr. Martina Kapustová
martina.kapustova(at)vucpo.sk
051/70 81 612

Web

 

Podania

Životné situácie

  • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
  • Sociálne služby
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť