Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Služba umožňuje elektronicky požiadať o finančný príspevok na prevádzku a príspevok pri odkázanosti na sociálnu službu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji. Informácie sú určené najmä pre poskytovateľov sociálnych služieb.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) poskytuje poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Táto služba umožňuje poskytovateľovi sociálnej služby v Prešovskom kraji požiadať o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby.

Výstupom je okrem iného zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. Všetky zmluvy sú zverejné na portáli PSK v časti Zmluvy Ú PSK (na elektronickej úradnej tabuli).

Informácie o tlačivách a dokumentoch sú zverejnené v časti Dokumenty odboru.

Lehota vybavenia služby

Lehota na vybavenie služby nie je určená.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Prostredníctvom tejto služby je možné podať elektronické podanie priamo z portálu PSK pomocou príslušného elektronického formulára podania.

UPOZORNENIE

Elektronicky podaná žiadosť musí byť podpísaná elektronickým podpisom žiadateľa - fyzickej osoby alebo štatutárneho zástupcu žiadateľa – právnickej osoby prostredníctvom eID karty, inak nie je platná a nebude vybavená.

Formulár elektronického podania je možné využiť aj bez použitia eID karty, ale v takomto prípade je potrebné vyplnený formulár vytlačiť a podpísať a takto vyplnenú žiadosť  v listinnej podobe zaslať na Odbor sociálny Úradu PSK.

 

 

Kontakty

Odbor

Odbor sociálnych vecí a rodiny
socialny@vucpo.sk

Kontakt

Mgr. Stanislav Grib
stanislav.grib@psk.sk
tel: 051/7081 628

Ing. Milota Gašparová
milota.gasparova@psk.sk
tel: 051/7081 620

Web

 

Podania

Životné situácie

  • Služby
  • Sociálne služby
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 02.05.2022 HoreTlačiť