Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Petície

Vybavovanie petícií

Služba pre podanie petície elektronickým spôsobom.

Popis služby

Postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania petícií fyzických a právnických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji upravujú Zásady vybavovania sťažnosti a petícií v Prešovskom samosprávnom kraji boli vypracované v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej aj „zákon o sťažnostiach“)  a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve (ďalej aj „zákon o petičnom práve“) v zmysle zákona č. 242/1998 Z. z..

 • formát PDF Zásady vybavovania sťažností a petícií v PSK (nové, vydanie 2015) - dokument na stiahnutie vo formáte PDF (133 kB) 
 • Schválené: 27. 10. 2015, Účinné: 27. 10. 2015 (dňom schválenia) - Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad, rušia sa Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja, ktoré boli schválené uznesením Zastupiteľstva PSK č. 55/2010 dňa 22. 6. 2010.

Tieto zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja boli schválené uznesením č. 240/2015 na 15. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 27. 10. 2015.

Zásady vybavovania sťažnosti a petícií v Prešovskom samosprávnom kraji  v súlade so zákonom o sťažnostiach a zákonom o petičnom práve v znení neskorších predpisov upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností a postup pri podávaní a vybavovaní petícií v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“). 

Každý má právo sám alebo spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločenského záujmu na orgány PSK so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len petícia).

Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu (napr. zákon č. 311/2001Z. z. Zákonník práce, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov). 

Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy a zákonov, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných politických alebo iných práv osôb pre ich národnosť, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, alebo k roznecovaniu nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov alebo k násiliu alebo hrubej neslušnosti. 

Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť. Výkon tohto práva nesmie byť nikomu na ujmu.

Pri zhromažďovaní podpisov sa postupuje podľa § 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia sa označiť tak, aby bolo zrejme, aká petícia sa má podporiť podpismi, na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a úplná adresa trvalého pobytu každej osoby, ktorá petíciu zostavila, alebo osoby, ktorá je určená na styk s orgánom verejnej správy. Osoby podávajúce petíciu musia pod jej text uviesť počet priložených podpisových hárkov a tieto sa musia priebežne číslovať.

Petičný výbor

Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie orgánu verejnej správy môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor

Členovia petičného výboru sú povinní určiť osobu, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na ich zastupovanie v styku s organom verejnej správy. 

Ak nie je vytvorený petičný výbor, musí sa v petícií určiť osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na styk s orgánom verejnej správy.

Lehota na vybavenie služby

Hlavný kontrolór PSK po posúdení postúpi petíciu na prešetrenie vecne príslušnému odboru Úradu PSK. Ak z obsahu petície vyplýva, že nie je príslušný vybaviť ju, ÚHK PSK petíciu do 10 pracovných dní postúpi príslušnému orgánu a oznámi to tomu, kto petíciu podal.

Ak vznikne spor o príslušnosť vybavenia petície, PSK ju postúpi na rozhodnutie Úradu vlády SR do 10 pracovných dní odo dňa, keď sa o spore dozvedel. 

Ak petícia nemá náležitosti v zmysle ods. 1 tohto článku, PSK písomne vyzve do 10 pracovných dní od doručenia petície zástupcu alebo osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície v lehote najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, s poučením o následku ich neodstránenia. Ak sa v tejto lehote nedostatky neodstránia, PSK petíciu odloží.

Oznámenia výsledkov vybavenia petícií

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Útvar hlavného kontrolóra, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Podanie možno podať  klasickým spôsobom - prostredníctvom pošty, e-mailu alebo osobne na uvedených kontaktoch  alebo  elektronicky - elektronickým podaním pomocou elektronického formulára.

Prostredníctvom tejto služby je možné podať elektronické podanie priamo z portálu PSK pomocou príslušného elektronického formulára - petícia, petícia podaná petičným výborom  alebo doplnenie podania.

 

 

 

Kontakty

Odbor

Útvar hlavného kontrolóra

Kontakt

Mgr. Erika Lukáčová
erika.lukacova@vucpo.sk
051/70 81 252

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Demokracia
 • Účasť na veciach verejných
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 27.10.2020 HoreTlačiť