Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prebytočný majetok PSK

Zverejňovanie informácií o prebytočnom majetku VÚC

Zverejnenie ponúk na prenájom a predaj v súlade so zákonom 446/2001 Z. z. a Zásadami hospodárenia Prešovského samosprávneho kraja.

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) pri nakladaní s prebytočným majetkom postupuje v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení.

Informácia o prebytočnom majetku PSK

Majetok PSK nadobudnutý podľa osobitných predpisov alebo vlastnou činnosťou tvoria nehnuteľné veci, hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva. Prebytočný majetok samosprávneho kraja je ten, ktorý samosprávny kraj alebo správca trvale nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

Pre verejnosť je určená ponuka prebytočného nehnuteľného majetku PSK. Jedná sa o nehnuteľný majetok v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a majetok v správe Úradu PSK, o ktorom bolo rozhodnuté o prebytočnosti.

Pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (ďalej len OVZP PSK) sú určené ponuky prebytočného hnuteľného majetku.

Zodpovedný za nehnuteľný majetok a hnuteľné veci,  s ktorými hospodári Ú PSK je odbor organizačný a  za hnuteľné veci zverené do správy organizácií je vecne príslušný odbor – napr. odbor  školstva, kultúry, sociálny.

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku PSK pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Aktuálne ponuky prebytočného hnuteľného majetku v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a v správe Úradu PSK. (Staršie uverejnené ponuky nájdete v archíve.)

Ponuky sú určené len pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a sú aktuálne 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na webovom sídle PSK. 
V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky, informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.

Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:

 • číslo
 • správcu
 • poradové číslo (P. č.)
 • názov hnuteľného majetku,
 • inventárne číslo
 • obstarávaciu cenu v EUR 

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor ...
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Aktuálne ponuky

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku PSK je určená výlučne pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktoré ho môžu získať formou bezodplatného prevodu správy v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom PSK.

Ponuky je možné vyhľadávať podľa filtra na základe názvu ponúkanej veci alebo príslušného inventárneho čísla.

Filter:

Názov organizácie - zadajte názov alebo časť názvu organizácie

Inventárne číslo - zadajte inventárne číslo prebytočného hnuteľného majetku

Nenašli sa žiadne záznamy.

Ďalšie informácie

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Kontakty

Odbor

Odbor majetku a investícií (nehnuteľný majetok a hnuteľné veci Ú PSK)
Vecne príslušné odbory (hnuteľný majetok v správe OVZP)

Kontakt

Odbor správy

Ing. Erika Gerdová
erika.gerdova@vucpo.sk
051/70 81 342

Ing. Ľudmila Matejčíková, LL.M. 
ludmila.matejcikova@vucpo.sk
051/70 81 345

Odbor školstva

Ing. Lenka Holubová
lenka.holubova@vucpo.sk
051/70 81 721

Odbor kultúry

Mgr. Helena Ragulská
helena.ragulska@vucpo.sk
051/70 81 753

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 03.01.2019 / Aktualizované: 11.08.2023 HoreTlačiť