Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Všeobecne záväzné nariadenia - pripomienkovanie

Pripomienkovanie návrhov nariadení, o ktorých má rokovať zastupiteľstvo

Služba umožňuje zaslať elektronické pripomienky k návrhom všeobecnezáväzných nariadení Prešovského samosprávneho kraja v pripomienkovom konaní.

Popis služby

V zmysle § 8 zákona č. 302/2001 Z. z.o samospráve vyšších územných celkov (ďalej len zákon o samosprávnych krajoch) môže samosprávny kraj, vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktoré nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi a s nariadeniami vlády.

VZN sa vyhlasuje vyvesením jeho úplného (schváleného) znenia na úradnej tabuli a zverejnením na elektronickej tabuli samosprávneho kraja. Vyhlásenie je podmienkou jeho platnosti. 

O návrhu nariadenia rokuje zastupiteľstvo samosprávneho kraja. Prerokovaniu návrhu VZN v Zastupiteľstve PSK predchádza pripomienkové konanie predloženého návrhu.

Lehota vybavenia služby

Návrh VZN, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo, zverejní úrad  jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese samosprávneho kraja aspoň 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva, aby sa k návrhu mohla vyjadriť verejnosť.

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade PSK.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Pripomienkové konanie VZN

Predchádzajúce pripomienkové konania VZN - archív 

Publikované materiály na pripomienkovanie

Materiály na pripomienkovanie sú dostupné aj na stránke Pripomienkovanie materiálov.

Momentálne neprebieha žiadne pripomienkové konanie daného materiálu.

 Doplňujúce informácie k zverejneným materiálom 

Poznámka

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Pripomienky podávajú fyzické a právnické osoby v súlade s § 8 ods. 3 až 8 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Odbor príslušný danej oblasti - obsah
Oddelenie IKT (zverejnenie na portáli)

Kontakt

Financie

financie@vucpo.sk

Ing. Danka Hudačová
danka.hudacova@psk.sk
051/70 81 211

Školstvo
skolstvo@vucpo.sk
 

Ing. Lenka Holubová
lenka.holubova@psk.sk
051/70 81 721

Projekty a dotácie
 

PhDr. Marek Jenčo
marek.jenco@psk.sk
tel: 051/7081 556, +421 903 999 010

Sociálne služby
socialne@vucpo.sk

Web

 

Podania

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení

Životné situácie

 • Účasť na veciach verejných
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 09.08.2023 HoreTlačiť