Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Právomoci a kompetencie PSK

Informovanie o spôsobe zriadenia VÚC, o jeho právomociach a kompetenciách

Informácie o vzniku Prešovského samosprávneho kraja, jeho pôsobnosti a kompetenciách. Poskytovanie priebežne aktualizovaného prehľadu o platnej právnej úprave, ktorá sa vzťahuje na výkon právomocí a kompetencií VÚC. Informácie sú určené pre občanov a zamestnancov PSK vrátane zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Popis služby

Vyššie územné celky sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky. Postavenie a pôsobnosť úradu určuje §21 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

4. júla 2001 Národná rada SR v zmysle zákona o samosprávnych krajoch schválila zriadenie ôsmich vyšších územných celkov. Týmto zákonom bol zriadený Prešovský samosprávny kraj so sídlom v Prešove ako právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom, vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

Úrad je výkonným orgánom pre organizačné a administratívne veci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, predsedu Prešovského samosprávneho kraja a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom. Tvoria ho zamestnanci Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Zastupiteľstvo Prešovskéhos samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstvo PSK) okrem iného schvaľuje všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sú platné a záväzné na území Prešovského samosprávneho kraja.

Pôsobnosť a kompetencie

Samosprávny kraj sa pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Pritom najmä

a) zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja,

b) vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja,

c) obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné plány regiónov,

d) účelne využíva miestne ľudské, prírodné a iné zdroje,

e) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov samosprávneho kraja a rozvoja samosprávneho kraja,

f) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov,

g) podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia,

h) utvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho územia,

i) obstaráva a schvaľuje program rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb a spolupracuje s obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri výstavbe zariadení a bytov určených na poskytovanie sociálnych služieb,

j) utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva,

k) utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na rozvoj ďalšieho vzdelávania,

l) utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a stará sa o ochranu pamiatkového fondu,

m) utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj,

n) koordinuje rozvoj telesnej kultúry a športu a starostlivosť o deti a mládež,

o) spolupracuje s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí,

p) podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja,

q) rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov,

r) vykonáva ďalšie pôsobnosti ustanovené osobitnými zákonmi.

Kompetencie PSK v oblastiach

Podrobnejšie informácie o kompetenciách pre dané oblasti nájdete na uvedených odkazoch:

Kompetencie orgánov PSK

Nasledujúce kompetencie odkazujú na kompetencie predsedu, podpredsedov, hlavného kontrolóra a Zastupiteľstvo PSK.

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ak ste nenašli, čo ste hľadali, doplňujúce informácie je možné získať prostredníctvom - webovej stránky Úradu PSKtelefonickymailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Kancelária predsedu tlačové oddelenie, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť priamo z portálu PSK, vyplnením elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

 

Podanie

 

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie právne

Kontakt

Sekretariát
051/70 81 124
051/70 81 172
051/70 81 173

JUDr. Mária Lukačíková
maria.lukacikova@vucpo.sk
051/70 81 141

Web

 

Podania

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
 • Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
 • Ústavný zákon 460/1992 Zb. (Ústava SR)
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (úplné znenie vyhlásené pod č. 200/2013 Z. z.)
 • Zákon o správnom konaní - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok ) v znení neskorších predpisov
 • Špeciálna právna úprava podľa jednotlivých odborov, útvarov, úsekov.
 • Všeobecne záväzne nariadenia PSK (VZN)

Súvisiace služby

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 4/5
Hlasovalo: 2
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.08.2023 HoreTlačiť