Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona 211/2000 Z. z.

Elektronické poskytovanie odpovedí na otázky o činnosti a právomociach VÚC

Prostredníctvom tejto služby je možné podať žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) umožňuje občanovi právo žiadať sprístupnenie informácií v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len infozákon). Poznámka: Informácie o možnosti podania žiadosti, návrhu, podnetu, sťažnosti alebo iného typu podania - okrem podaní podľa zákona 211/2000 nájdete v časti Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť.

Odborným gestorom realizácie zákona o slobodnom prístupe k informáciám je Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie organizačné a registratúry, JUDr. PhDr. Pavol Gojdič, PhD. 

Informácie v zmysle tohto zákona poskytuje PSK prostredníctvom žiadosti.

Informácie o tom, ako podávať žiadosť v zmysle infozákona

Bližšie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe v znení neskorších predpisov nájdete v službe Slobodný prístup k informáciám

Žiadosť o informácie v zmysle infozákona

Informácie sa získavajú pomocou žiadosti, ktorá musí obsahovať tieto náležitosti:

 1. ktorej povinnej osobe je určená,
 2. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
 3. adresu pobytu alebo sídla žiadateľa, kontaktné údaje
 4. požadované informácie, ktorých sa žiadosť týka,
 5. aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Žiadosť je možné podať osobným doručením, ústne alebo telefonicky počas pracovných dní v čase od 8.00 do 15.00 h. Žiadosti podané faxom a elektronicky možno podávať bez časového obmedzenia.

Podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Tento formulár môžete po vyplnení zaslať poštou klasickým spôsobom alebo e-mailom, či osobne doručiť na uvedené kontakty.

Pre priame elektronické podanie priamo z portálu PSK použite nižšie priložené elektronické formuláre v časti Podania.

Lehota vybavenia služby

Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa  § 14 ods. 2 a 3 zákona 211/2000 Z. z. a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona 211/2000 Z. z., ak tento zákon neustanovuje inak.

Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a )zákona 211/2000 Z. z. zo závažných dôvodov podľa § 17 ods. 2 písm. a) až c) zákona 211/2000 Z. z.

Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, povinná osoba mu ich sprístupní, pričom lehota na sprístupnenie začína plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Sadzobník spoplatňovania úkonov za sprístupnenie informácií 

Podanie

Prostredníctvom tejto služby je možné podať žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona 211/2000 - a to priamo z portálu PSK vyplnením elektronického formulára - žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zároveň môžete svoju žiadosť doplniť o ďalšie požadované informácie alebo svoju žiadosť stornovať - a to pomocou elektronického formulára doplnenie podania alebo odvolanie.

 

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

 

 

 

Kontakty

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

JUDr. PhDr. Pavol Gojdič, PhD.
pavol.gojdic@vucpo.sk
info@vucpo.sk
051/70 81 309

 

Podania

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení
 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení

Životné situácie

 • Demokracia
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 4/5
Hlasovalo: 1
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 23.11.2021 HoreTlačiť