Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Záverečný účet PSK - schválený návrh

Informovanie o návrhu záverečného účtu VÚC

Zverejnenie schváleného návrhu Záverečného účtu Prešovského samosprávneho kraja. Možnosť elektronicky požiadať o doplňujúce informácie k záverečnému účtu PSK.

Popis služby

V súlade s ustanovením § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Prešovský samosprávny kraj po ukončení rozpočtového roka je povinný súhrnne spracovať údaje  o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu a v nadväznosti na ustanovenie § 11 ods.2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov tento predložiť na schválenie v Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja.

Návrh záverečného účtu vychádza z účtovnej závierky Prešovského samosprávneho kraja za príslušný kalendárny rok, ktorá je v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom (správa audítora tvorí prílohu materiálu). Záverečný účet obsahuje všeobecnú charakteristiku činností PSK, správu o hospodárení za aktuálny kalendárny rok v členení na schválený rozpočet a jeho zmeny, plnenie rozpočtu, rekapituláciu príjmov, výdavkov a výsledok hospodárenia, aktíva, pasíva a vybrané ukazovatele súvahových účtov. Ďalej obsahuje zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, vrátane finančných vzťahov k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, prehľad o majetku, pohľadávkach a záväzkoch samosprávneho kraja v členení za Úrad PSK, príspevkové a rozpočtové organizácie samosprávneho kraja, údaje o hospodárení organizácií, ako aj príjmy a výdavky peňažných fondov PSK a prehľad o stave a vývoji dlhu. Súčasťou záverečného účtu je aj hodnotiaca správa programového rozpočtu. Zostatok finančných prostriedkov za aktuálny kalendárny rok je v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zdrojom tvorby rezervného fondu.

Návrh záverečného účtu PSK je prerokovaný a následne schválený Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja. Samotnému schváleniu návrhu záverečného účtu PSK predchádza pripomienkové konanie, a to v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona o samosprávnych krajoch podľa, ktorého musí byť  návrh záverečného účtu verejne prístupný najmenej 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja. 

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Schválený záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja

Záverečný účet PSK za daný rok schválilo Zastupiteľstvo PSK na svojich zasadnutiach.

Publikované materiály

Rok
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor finančný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete elektronicky požiadať o doplňujúce informácie k návrhu záverečného účtu PSK, môžete tak urobiť vyplnením elektronického formulára priamo z portálu PSK - Všeobecné elektronické podanie. 

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Odbor financií
financie@vucpo.sk

Kontakt

Mgr. Gabriela Futejová
gabriela.futejova@vucpo.sk
051/70 81 221

Web

Podania

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
 • Štatistiky a iné ohlasovacie a spravodajské povinnosti
 • Účtovníctvo
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 27.05.2019 HoreTlačiť